งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

อภิชาติ พึ่งอยู่
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง
fengapp@ku.ac.th
Tel.1158

อภิชัย มากมี
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ
fengacm@ku.ac.th
Tel.1130

อาทิตย์ สมพงษ์

Tel.1179