งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

อภิชัย มากมี
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
fengacm@ku.ac.th
Tel.1130

ทวิเดช เอี่ยมอำนวย
ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
fengtde@ku.ac.th
Tel.1140

อภิชาติ พึ่งอยู่
ผู้ช่วยหัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ
fengapp@ku.ac.th
Tel.1158

หน่วยอาคารสถานที่

ณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง
narongsak.n@ku.th
Tel.

รณชัย ทะนุ
Tell 2016

หน่วยซ่อมบำรุง

หน่วยยานพาหนะ