หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

ด้านการเรียนการสอนและการสอบ

 • จัดตารางเรียน
 • จัดตารางสอบ
 • แต่งตั้งผู้ช่วยสอน
 • แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 • การขอใช้ห้องเรียน ห้องสอบ
 • จัดสอบกลางภาค/สอบไล่
 • ผลิตเอกสารสอบ

ด้านงานทะเบียนนิสิต/ข้อมูลนิสิต

 • ทะเบียนข้อมูลนิสิตระดับปริญญาตรี
 • รายชื่อบัณฑิตจบการศึกษา /เกียรตินิยม
 • ตรวจสอบสถานภาพนิสิต
 • การแยกสังกัดสาขาวิชา
ด้านการรับเข้าศึกษา
 • โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS รอบ 1-5
 • โครงการรับสมัครเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญา วศ.บ.อีกสาขาหนึ่ง
 • โครงการรับสมัครเข้าศึกษาบางรายวิชา
ด้านการให้บริการ
 • บริการให้ยืมเครื่องคิดเลข

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน
จุฑาวดี จันทรพักตร์ (หัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา)
 1. กำกับ ดูแลการบริหารงานหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 2. กลั่นกรองเอกสารเสนอรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 3. จัดทำตารางสอบกลางภาคและสอบไล่
 4. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ
 5. งานจัดสอบกลางภาคและสอบไล่
 6. กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เบญจา ภู่ภูสิทธิ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

 1. งานรับ-ส่งเอกสาร หน่วยทะเบียนฯ
 2. ดูแลการให้บริการเครื่องคิดเลข
 3. ช่วยบริการการใช้ห้องเรียน ห้องสอบ
 4. ดูแลแบบฟอร์มใบคำร้อง
 5. ดูแลพัสดุ และห้องโรเนียวเอกสาร
 6. งานจัดสอบกลางภาคและสอบไล่
 7. กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 8. เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เพชรรินทร์ ทองสมบูรณ์ (นักวิชาการศึกษา)
  1. ดูแลทะเบียนนิสิตชั้นปีที่ 1, 2
  2. จัดพิมพ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยสอน
  3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
  4. งานจัดสอบกลางภาค/สอบไล่
  5. กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
  6. เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สุชาดา ภู่ระหงษ์ (นักวิชาการศึกษา)

 1. ดูแลทะเบียนนิสิตชั้นปีที่ 3 , 4 และตกค้าง
 2. การรับสมัครบัณฑิต เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตอีกสาขาหนึ่งและศึกษาบางรายวิชา
 3. การแยกสังกัดสาขาวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาเขตบางเขน
 4. การจบการศึกษา, รายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม, จำนวนจบการศึกษาและอัตราสัมฤทธิ์ผล
 5. งานจัดสอบกลางภาคและสอบไล่
 6. กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 7. เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นบชุลี พิพัธนัมพร (นักวิชาการศึกษา)
 1. งานรับเข้านิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. ให้บริการจองห้องเรียนส่วนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. ดูแลระบบสารสนเทศหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงาน ลง website คณะวิศวกรรมศาสตร์/เว็บไซต์ สำนักงานเลขานุการ
 5. ประสานงานปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
 6. งานจัดสอบกลางภาค และสอบไล่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 8. เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วรัชดา ป๊อกเทิง (นักวิชาการศึกษา)
 1. การจัดทำรายละเอียดวิชาจัดสอบกลางภาคและปลายภาค
 2. ติดต่อประสานงานและดำเนินการกรณีสอบสวนนิสิตส่อทุจริต/ทุจริตสอบ
 3. ติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านงานแผนฯ และประกันคุณภาพ
 4. ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา (Lunch Talk)
 5. งานจัดสอบกลางภาค/สอบไล่
 6. กรรมการจัดการข้อสอบส่วนกลาง
 7. เคาน์เตอร์ให้บริการนิสิต
 8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย