งานบริการวิชาการและวิจัย

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
หน่วยบริการวิชาการ

ภาระงานหลัก

ภาระงานหลักของ งานบริการวิชาการและวิจัย ประกอบด้วย

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม มีภาระงานหลัก ดังนี้

 • งานสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทุกประเภท
 • งานสนับสนุนทุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ/ฐานข้อมูลสากล
 • งานการให้ทุนโครงการนวัตกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
 • งานส่งเสริมด้านครุภัณฑ์วิจัย
 • งานด้านแผนยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 • งานส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 • งานส่งเสริมการจัดประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 • งานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย/นวัตกรรม
 • งานการจัดทำรายงานประจำปีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 • งานการจัดฝึกอบรม สัมมนาเครือข่าย
 • งานการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

หน่วยบริการวิชาการ มีภาระงานหลัก ดังนี้

 • งานส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม
 • ประสานงานกับภาควิชา หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อให้เกิดโครงการบริการวิชาการ/พัฒนาวิชาการ
 • งานเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการสู่สังคม
 • งานการจัดประชุม อบรม เสวนาวิชาการ
 • งานประชุมวิชาการ มก.
 • งานวารสารวิศวกรรมสาร มก.
 • งานส่งเสริม เผยแพร่ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ให้แก่ นิสิต บุคลากร และประชาชน
 • งานทำนุศิลปะวัฒนธรรม

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 • คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ณ ต่างประเทศ
 • คู่มือการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

JD-IDPs

 

 

อื่นๆ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน

2.สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

 •  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้ และหลักการปฏิบัติในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ

3.ฝึกอบรม Research Forum

 • อบรมการเขียนบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย