หน่วยบริการวิชาการ

ขอบข่ายภาระงาน :

 • งานสนับสนุนโครงการพัฒนาวิชาการ
 • งานวารสารวิศวกรรมสาร มก.
 • งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานการประชุมวิชาการภายในและภายนอกคณะฯ
 • งานประสานงานศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กำกับคณะฯ
 • งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ
 • งานด้านประกันคุณภาพ-ด้านบริการวิชาการ /ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานการจัดประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น
 • งานจัดทำหนังสือทำเนียบผลิตภัณฑ์เผยแพร่ผลงานด้านบริการวิชาการ
 • งานการจัดทำรายงานประจำปี-ผลงานด้านบริการวิชาการ /ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • งานด้านการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 • งานการจัดฝึกอบรม-สัมมนาเครือข่ายในงานที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน
นางดารณี ยงยืน : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หน้าที่รับผิดชอบ 1.งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ
2.งานโครงการพัฒนาวิชาการ เปิด-ปิด โครงการฯ ติดตาม ประเมินผลโครงการ
3.งานด้านการจัดทำข้อมูล แผน-ผล ปฏิบัติการด้านบริการวิชาการ
4.งานด้านการจัดทำแผน-ผล ยุทธศาสตร์คณะฯ ด้านบริการวิชาการ
5.งานด้านการรายงานแผน-ผล บริหารความเสี่ยง/ติดตามประเมินความเสี่ยง ด้านการบริการวิชาการ
6.งานการกลั่นกรองประวัติบุคลากรสายอาจารย์เพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ
7.งานการประชุมวิชาการ มก.
8.จัดทำข้อมูลประกันคุณภาพ สกอ. และ สมศ./SAR คณะ/SAR สล.
9.งานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการพัฒนาวิชาการ
10.จัดทำหนังสือทำเนียบบริการวิชาการ-ข้อมูลโครงการบริการวิชาการเด่น
11.การจัดประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น
12.รายงานประจำปี (ด้านบริการวิชาการ)
13.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
14.การจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ
15.งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  นางเสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการของงานบริการวิชาการและวิจัย 1.รับ-ส่งเอกสาร จัดเข้าแฟ้มเสนอเซ็น
2.งานร่างหนังสือโต้ตอบ จัดพิมพ์ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ ของงานบริการวิชาการและวิจัย
3.งานการเวียนหนังสือของงานบริการวิชาการและวิจัย
4.จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของหน่วยงาน
5.งานด้านการเบิกจ่ายวัสดุภายในงานฯ/สรุปจำนวน ชนิด เพื่อเป็นข้อมูลรายงานการเบิกจ่าย
6.งานการจัดฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน/จัดสัมมนาเครือข่ายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
7.รวบรวมภาระงาน จัดพิมพ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานบริการวิชาการ 1.ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
2.จัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการ
3.การจัดประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น
4.การจัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาวิชาการ
5.ประสานงานการดำเนินงานของศูนย์ สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ภายใต้คณะฯ
6.งานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการพัฒนาวิชาการ
7.งานปรับปรุงแบบฟอร์มเพื่อนำขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์คณะฯ
8.งานวารสารวิศวกรรมสาร มก. สืบค้น ผลักดันสถานะวารสารให้ยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวารสารให้อยู่ในระดับสากล และจัดเก็บข้อมูลวิศวกรรมสาร มก. ของคณะฯ (Website วารสาร)
9.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1.งานด้านการจัดทำแผน-ผล ยุทธ์ศาสตร์คณะฯ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.งานด้านการจัดทำข้อมูล แผน-ผล ปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.จัดทำข้อมูลประกันคุณภาพ สกอ. และ สมศ/SAR คณะ/SAR สล. ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.จัดทำข้อมูลด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ส่งมหาวิทยาลัย
5.รายงานประจำปี (ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

ดารณี ยงยืน
นักวิชาการศึกษา
fengdns@ku.ac,th
Tel. 1126

พัชรียา บุบผาชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
fengpeb@ku.ac.th
Tel.2011