เสาวลักษณ์ เลิศสถากิจ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา  
: นศ.บ  สารนิเทศ (Information)
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.งานธุรการของงานบริการวิชาการและวิจัย

1.1 ร่างหนังสือโต้ตอบ รับส่งเอกสาร

1.2 จัดส่งหนังสือเวียน ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์

2.งานบริการวิชาการ

2.1 วิศวกรรมสาร มก.

2.2 ประชุมวิชาการ

2.3 จัดบรรยาย/เสวนาพิเศษ วิชาการ

2.4 หนังสือเผยแพร่ผลงานวิชาการ

2.5 ตรวจแก้ภาษาบทความวิชาการ

3.งานวิจัย

3.1 ทุนสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

4.งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

4.1 แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ

4.2 ประสานงานการจัดกิจกรรม

4.3 รายงานผลการดำเนินงาน

4.4 รายงานประจำปี

4.5 ประกันคุณภาพ

5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.1 คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

5.2 คณะกรรมการดำเนินการ 5 ส สำนักงานเลขานุการ

5.3 คณะทำงานจัดทำหนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเขื่อน

5.4 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

5.5 คณะทำงานด้านการสื่อสารองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.6 คณะกรรมการโครงการธรรมสัญจรและพิธีทอดกฐินสามัคคี

5.7 คณะทำงานหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ร.9

ประวัติการทำงาน

 • 2555-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 • 2552-2555 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.
 • 2544-2545 Marketing Communication Support, PRO-LINE (THAILAND) CO., LTD.
 • 2540-2544 Administrative, IBM Thailand Co., Ltd.
 • 2539-2540 ประชาสัมพันธ์ บริษัท อิมมิแกรนท์ มิวสิค เร็คคอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2538-2539 Tour Operation Officer, Media of Media Public Co.Ltd (ฺBAAN LEK TI HAA TOUR)

การฝึกอบรม

 • การอบรมปฏิบัติการ “การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ สล.” วันที่ 27 กันยายน 2561
 • การเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI วันที่ 28 กันยาน 2561
 • การสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ประจำปี 2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
 • การเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาคณะ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Citation Database และการตีพิมพ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
 • การบริหารงานเอกสาร วันที่ 20 มิถุนายน 2559
 • พลังแห่งการสื่อสาร:สื่อสารคมชัด ยืนหยัดความคิด พิชิตใจคนเพื่อประสิทธิผลของการทำงาน วันที่ 22 มิถุนายน 2559
 • การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 26 กันยายน 2559
 • การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม วันที่ 4 ธันวาคม 2558
 • เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ วัน 10-11 สิงหาคม 2558
 • พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้นหาสมรรถนะ วันที่ 7 สิงหาคม 2558
 • ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557
 • รู้เรา-เข้าใจเขา การทำงานราบรื่น : ความสำเร็จทวีคูณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 • การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ (Maximize Time and Priorities Management) วันที่ 26 สิงหาคม 2557
 • การทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย Google Docs วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556
 • การฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพ 5ส อย่างต่อเนื่อง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
 • การจัดทำรายงานประจำปีและเขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554
 • การจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพด้วยเอ็กเซลล์ ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2554
 • เทคนิคการพัฒนา ปรับปรุงเอกสาร เพื่อความเหมาะสมในการทำงานฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2553

การศึกษาดูงาน

 • ศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  เรื่อง Smart Business เทคนิคการบริการยุค 4.0 วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
 • ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม จ.เชียงราย วันที่ 3 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 • ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน(ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการและวิจัย)  ณ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557
 • ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน(ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการและวิจัย)  ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่  17 มกราคม  2556

ผลงาน/รางวัล

 • คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ณ ต่างประเทศ ปรับปรุง วันที่ 25 ธันวาคม 2558
 • คู่มือการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 • รายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน “ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิจัย” ณ สำนักบริการวชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พ.ศ. 2557
 • คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนนิสิตไปทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ณ ต่างประเทศ/ 17 เมษายน 2557
 • รายงานผลการดำเนินงาน การจัดงานสัมมนาบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2557
 • รายงานประจำปี หัวข้อ ผลงานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2556
 • รายงานผลการศึกษาดูงาน ของบุคลากรสายสนับสนุน (ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการและวิจัย) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พ.ศ.2556
 • สรุปผลการจัดงาน วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 75 พ.ศ. 2556
 • รายงานประจำปี หัวข้อ ผลงานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  พ.ศ. 2556
 • สรุปรายงานผล โครงการเสวนา เรื่อง ทางเลือก ทางรอด ของโรงงานอุตาสาหกรรมที่มีความเสี่ยงภัยสูง พ.ศ. 2555