หน่วยยานพาหนะ

  • ขอบข่ายภาระงาน :
-บริการยานพาหนะ
-ดูแล บำรุงรักษายานพาหนะ
-แนะนำเส้นทาง/แผนที่การเดินทาง

  • รายละเอียดการปฏิบัติงาน
-บริการยานพาหนะ
-ดูแลรักษายานพาหนะ
-แนะนำเส้นทาง/แผนที่การเดินทาง
-ขออนุมัติ/ควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
-ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
-ตรวจเช็คยานพาหนะตามระยะเวลา
-ทำเรื่องเบิกจ่ายค่าทางด่วน
-คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการรถยนต์
-สรุปการใช้เชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษารถยนต์คณะฯ

  • JD/ IDPs
 

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

  • งานโครงการ