หน่วยกิจการนิสิตและหน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (ฟิตเนส KeFF)

nob
                 นบชุลี พิพัธนัมพร
   ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา
       E-mail : nobchulee.p@ku.th
Tell : 1167

หน่วยกิจการนิสิต

โบรณี จุลประภาศรยุทธ
E-mail :boranee.j@ku.th
Tell :1169

เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนิสิต

   หน้าที่และความรับผิดชอบหน่วยกิจการนิสิต

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต พัฒนาศักยภาพนิสิตด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการบริการและสนับสนุนให้แก่นิสิต เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับหมายหมาย โดยปฏิบัติหน้าที่ อันได้แก่ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต ประสานงานกับกองกิจการนิสิต ผู้ปกครองนิสิตและหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

   งานกิจกรรมนิสิต

 • รวบรวมโครงการ ด้านกิจการนิสิตจากสโมสรนิสิต และจัดทาโครงการด้านกิจการนิสิตในแผนฯ เพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนและดาเนินการ
 • ติดตามและรวบรวมสรุปและประเมินผลโครงการ และจัดทำสรุป หรือรายงานการประเมินผลแผนงาน/โครงการด้านกิจการนิสิต แล้วนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
 • ให้คำแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติและการดำเนินโครงการของสโมสรนิสิต
 • ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิตกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

   งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่

   งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

   งานฝึกงานและงานสหกิจศึกษา

   งานวินัยนิสิต

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นิสิตรักษาระเบียบวินัย โดยการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของการแต่งกายชุดนิสิต และความมีวินัยของนิสิต
 • รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิสิต เพื่อประกาศให้นิสิตทราบ
 • ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแก่นิสิตกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และกองกิจการนิสิตดูแลและติดตามผลการดาเนินการทางวินัยของนิสิตผู้กระทำความผิด

   งานทุนการศึกษา / บริการนิสิต

 • ประสานงานกับแหล่งทุนและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษาให้แก่นิสิต
 • ประสานงานและติดตามผลการจัดสรรทุนการศึกษาทุกประเภท กับกองกิจการนิสิต
 • รายงานผลการจัดสรรทุนการศึกษา และ/หรือผลการศึกษาของนิสิตที่ได้รับทุนตามเงื่อนไขทุนให้แก่เจ้าของทุนการศึกษาทราบ
 • ประสานงานและแนะนำนิสิตในการขอความอนุเคราะห์ต่างๆ เช่น พาหนะ อาคารสถานที่
 • ประสาน และดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพให้กับนิสิตในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการ

   งานธุรการ สารบรรณ

 • ร่าง/พิมพ์หนังสือราชการของงานกิจการนิสิต
 • ลงรับหนังสือของงานกิจการนิสิต
 • เก็บรวบรวมเอกสารของงานกิจการนิสิต

Sample Text

Empty tab. Edit page to add content here.

หน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (ฟิตเนส KeFF)

ปณิอร ทินกร ณ อยุธยา
E-mail : paniorn.t@ku.th
Tell : 5555

ธีรพงษ์ ลิ้มรักษา
E-mail : teerapong.li@ku.th

Tell : 5555

สุทินา ยุทธวรานนท์
E-mail : suthina.y@ku.th

Tell : 5555

 

  หน้าที่และความรับผิดชอบหน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

 •  หน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย KeFF (ฟิตเนส) ที่มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย และอุปกรณ์การบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะจุด เช่น ลู่วิ่งไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า เครื่องเดินวงรี ดัมเบล บาร์เบล เป็นต้น และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในฟิตเนส ซึ่งพร้อมให้บริการสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมไปถึงบุคคลภายนอกได้เข้ามาใช้บริการในการออกกำลังกาย
 • ให้บริการด้านคำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายแต่ละชนิด เช่น วิธีการวิ่งบนเครื่องวิ่งไฟฟ้า เครื่องปั่นจักรยาน เครื่องเดินออกกำลังกายวงรี เครื่องฝึกกล้ามเนื้อเอนกประสงค์ เป็นต้น
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกายทุกชนิดในห้องออกกำลังกายให้สะอาดและพร้อมใช้งาน
 • ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างอุปกรณ์ออกกำลังกาย สำรวจราคา และประสานร้านค้า สรุปข้อมูลเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน เพื่อดำเนินการขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
 • จัดทำสาระด้านสุขภาพ เช่น Vdo content, Infographic content เผยแพร่แก่สมาชิกผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมออกกำลังกายแก่บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • จัดทำสรุปรายรับ-รายจ่ายของหน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และเสนอต่อผู้บริหาร
Empty tab. Edit page to add content here.

  Social media