หน่วยกิจการนิสิต

 • ขอบข่ายภาระงาน :
-งานทุนการศึกษาและสวัสดิการนิสิต -งานฝึกงานภาคฤดูร้อน -งานกิจกรรมนิสิต/พิธีการ -งานวินัยและพัฒนาความประพฤตินิสิต -ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
 • ระบบสนับสนุนการทำงาน :
ระบบสารสนเทศนิสิต ระบบงานกิจกรรมการฝึกงานภาคฤดูร้อน Transcript กิจกรรมนิสิต
 • เว็บไซต์สนับสนุนการทำงานของหน่วย :
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองกิจการนิสิต มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.  

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 • นางจิตฤทัย เมาไธสง (นักวิชาการศึกษา)
หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต - งานกำกับ ควบคุม ดูแลงานด้านกิจการนิสิต - งานทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และทุนจากหน่วยงานภายนอก - งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ - งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร - โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้นิสิต - งานสโมสรนิสิต/กิจกรรมนิสิต - งานวันพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 - งานJob Fair การรับสมัครงาน/การบรรยายแนะนำหน่วยงานภายในคณะฯ - โครงการคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านความประพฤติและการแต่งกายดี - งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต - คณะกรรมการฝ่ายฝึกงาน-สหกิจศึกษา - งานเลขานุการคณะทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยนิสิต - งานเลขานุการคณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา - งานการประกันคุณภาพ และการทำรายงานประจำปี - ประสานงานโครงการวิศวกรยุคใหม่คณะฯ/บัณฑิตยุคใหม่ มก. - ประสานการเบิกจ่ายเงินโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกร/การปฐมนิเทศการนิสิตฝึกงาน - การคัดเลือกนิสิตรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณเรียนดีเยี่ยม - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • นางสาวบุษยามาส เชาวลิต (นักวิชาการศึกษา)

- งานฝึกงานนิสิต - งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปกิจกรรม) - งานปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน - งานตรวจเยี่ยมนิสิตฝึกงาน - งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝึกงาน/สหกิจศึกษา - งานลงข้อมูล ดูแลเว็บไชต์ฝึกงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • นางสาวปัทมนัดดา ดำช่วย (นักบริหารงานทั่วไป)

- รับ – ส่ง เอกสารหน่วยกิจการนิสิต - งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ทรานสคริปกิจกรรม) - งานวินัยนิสิต การสอบสวนนิสิต - งานบันทึกและเก็บเอกสารหน่วยกิจการนิสิต - เบิกเงินทุนการศึกษาประเภททำงานรายเดือน 7 เดือน และสรุปรายปี - งานตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการสโมสรนิสิต - งานลงข้อมูลดูแลเว็บไซต์กิจการนิสิต และเว็บไซต์คณะ - งานสำเนาเอกสารต่าง ๆ แจ้งภาควิชา/กรรมการนิสิต/สโมสรนิสิต - ติดตามงานและรวบรวมเสนอ - งานข้อมูลนิสิตดีเด่น มก. - งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • JD / IDPs
-นางจิตฤทัย เมาไธสง Job Description IDPs : 2556/2557/2558

-นางเครือมาส วงษ์สุวรรณ

Job Description

IDPs : 2556/2557/2558

-นางสาวบุษยามาส เชาวลิต

Job Description

IDPs : 2556/2557/2558

 

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

 • ประกาศ
 

 • งานโครงการ

หน่วยกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 1) ที่อยู่ ตู้ ป.ณ.1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903 โทรศัพท์ 02 797 0999 ต่อ 1162, 1121 และ 1169 โทรสาร 02 579 5897 - นางจิตฤทัย เมาไธสง หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต โทรศัพท์ 02 797 0962 - นางสาวบุษยามาส เชาวลิต เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โทรศัพท์ 02 797 0969