หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

 

        ขอบข่ายภาระงาน : งานด้านเทคโนโลยี

 • ประสานงานด้าน IT Infrastructure ของคณะ
 • ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง Software /Hardware ของคณะ
 • ประสานงานกับบริษัท Outsource ด้านระบบไอทีของคณะ
 • ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และงาน IT Support
 • จัดทำระบบลงทะเบียน/การประเมินผลออนไลน์กิจกรรมของคณะ
 • ประสานงานระบบสนับสนุนต่างๆ ของคณะ เช่น ระบบ ERP ระบบ e-Sarabun ฯลฯ
งานด้านสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • งานบันทึกและตัดต่อวีดิโอการเรียนการสอน/ขอตำแหน่งทางวิชาการ
 • งานจัดทำข้อมูล รู้ก่อนเรียนวิศวฯ ล่วงหน้า
 • การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี
 • การจัดทำ SAR (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
 • งานจัดทำวีดิทัศน์งานเกษียณอายุราชการ
 • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • งานพิธีการ/กิจกรรมของคณะ (การจัดสัมมนาบุคลากร/งานวันสถาปนา/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/การจัดประชุม/อื่น ๆ)
 • ดูแลอุปกรณ์โสตฯ ประห้องประชุม 0203 และ 0219 ชั้น 2 อาคารชูชาติฯ
 • ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค/เครื่องขยายเสียงแบบพกพา
 

  รายละเอียดการปฏิบัติงาน  

  • นายนรณฤต จันทวรรณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ)
  • ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
  • ตรวจสอบ-แก้ไขข่าววิศวกรรมศาสตร์
  • ตรวจสอบ-จัดทำข่าวและแบนเนอร์ประกอบข่าวบนเว็บไซต์
  • จัดทำวีดิโอข่าวประชาสัมพันธ์บนจอ Digital Signage จอ LED และ You tube
  • ดำเนินการกิจกรรม KM ของคณะฯ และจัดเก็บข้อมูล
  • ดำเนินการจัดทำ/ดูแลเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ/เว็บไซต์การจัดการความรู้/เว็บไซต์อื่นๆ
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • เลขานุการคณะกรรมการสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2554-2558)
  • เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
  • เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2553-ปัจจุบัน)
  •  นางสาวตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์ (นักประชาสัมพันธ์)
  • จัดทำข่าววิศวกรรมศาสตร์
  • รวบรวมข้อมูลนิสิตและบุคลากรได้รับรางวัล (ส่งมหาวิทยาลัย/จัดทำ SAR/รายงานประจำปี)
  • จัดทำข่าว-แบนเนอร์ข่าวบนเว็บไซต์-ข่าวบนเฟสบุคคณะ
  • ประสานงานภารกิจ (บางส่วน) ของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์
  • จัดส่งข่าวกิจกรรมคณะฯ ทาง e-mail
  • งานวิเทศสัมพันธ์
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • นางสาวจันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤกษ์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
  • ดูแลให้บริการระบบ ERP ของคณะ
  • จัดทำข้อมูลหนังสือการเลือกเรียนล่วงหน้า
  • ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  • จัดเก็บและดูแลเอกสารของรองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  • ประสานงานการจัดหา software /computer เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณะฯ
  • ประสานงานการซ่อมบำรุงดูแลคอมพิวเตอร์สำนักงานเลขานุการของบริษัทฯ (outsource)
  • ดูแลคอมพิวเตอร์พกพาของสำนักงานเลขานุการ
  • ประสานงานดูแลการระบบเครือข่ายคณะฯ ของบริษัท (outsource)
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • นายอนิวัฒน์ พุดโมต (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)
  • จัดทำวีดิทัศน์งานนวัตกรรม การวิจัยและวีดิโอการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
  • ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์
  •  ออกแบบ จัดทำโปสเตอร์ โพสการ์ด สื่อประชาสัมพันธ์
  • ให้บริการจัดพิมพ์โปสเตอร์
  • ให้บริการดูแลเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 0203/0219
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • นายทศพร สมบัตินา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  • จัดทำ/ออกแบบ Graphic งานประชาสัมพันธ์
  • บันทึกภาพ/วีดิโอกิจกรรมคณะ
  • จัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์คณะ และเว็บสำนักงานเลขานุการ
  • จัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์คณะ และเว็บสำนักงานเลขานุการ
  • บันทึกและตัดต่อวีดิโอการเรียนการสอน
  • ให้บริการดูแลเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 0203/0219
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย