ทศพร สมบัตินา

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
การศึกษา :  วท.บ. (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน  :   6  ปี

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 1. บันทึกภาพนิ่ง งานกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
 2. บันทึกเทปวีดิโอ งานกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. งานสารสนเทศ ดูแลเว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ และเว็บไซต์ ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์แก่บุคลากรสำนักงานเลขานุการ ดูแลระบบอุปกรณ์ภายในห้องประชุม
 4. ติดต่อประสานงานหน่อยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมคณะฯ บนเว็บไซต์และ จอ Digital Signage และ จอ LED 
 5. ดำเนินการออกแบบ และผลิตสื่อมัลติมีเดีย, Infographic เพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรงานบริการวิชาการ ของคณะฯ
 6. ตรวจสอบและจัดซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมนำไปใช้งานได้ตามความต้องการ 
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

พนักงาน Art ร้านป้ายยิ่งเจริญ อิงเจ็ท  ปี 2555 – 2557 (2 ปี)
พนักงาน Graphic Design  บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด ปี 2557 – 2561 (4 ปี) 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  สำนักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   1 พฤษภาคม 2562  – ปัจจุบัน

 

การฝึกอบรม

พ.ศ. 2563

 • อบรมหลักสูตรเรื่อง การถ่ายวีดีโอ-วิธีการถ่ายภาพ การจัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพ เป็นพื้นฐานของการถ่ายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อวีดีโอ-วีธีทำ infographic แบบออนไลน์
   – วันที่ 19 ก.พ. 2563 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • อบรมสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
  – วันที่ 22 ก.ค. 2563 ณ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มก
 • อบรม เรื่อง “การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัล” 

         – วันที่ 10 ก.ย. 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่าน WebEx 

 • อบรมหลักสูตร “ความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน”
  – วันที่ 17,19 พ.ค. 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่าน WebEx 

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล