Archive for the ‘กิจกรรมคณะฯ’ Category

กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากการศึกษาดูงาน มอ.

km การดูงาน มอ.ของ สล.

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 สล.จัดประชุมถ่ายทอดความรู้จากการศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา กลุ่มงานแผนและพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม โดยมีบุคลากร สล.เข้าประชุมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 68 คน (รวมบุคลากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ อีก 2 คน) โดยแต่ละกลุ่มได้นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. และระบบสนับสนุนการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ซึ่งข้อเสนอแนะในการนำระบบต่างๆ มาใช้ ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปพิจารณาและหารือกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนต้องเริ่มจากการปรับปรุงงาน ปรับวิธีการทำงานให้สอดคล้องและยอมรับกันก่อนค่อยทำระบบสนับสนุนต่อไป และเห็นควรดำเนินการผ่านคณะกรรมการด้านไอที เพื่อที่จะได้ดูในภาพรวมและความเหมาะสม

กิจกรรมแบ่งปันความรู้จากการดูงาน NUIS

km NUIS

กิจกรรมแบ่งปันความรู้จากการดูงาน NUIS Newcastle University in Singapore ของทีมที่ได้รับรางวัล PQI 2560 เมื่อ 13 ก.พ. 61 ณ ห้องประชุม 0203 ดูวีดิโอกิจกรรม  

สำนักงานเลขานุการ ศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.

ดูงาน มอ

ในการสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2561  “Smart Working for Faculty 4.0″ นอกจากบุคลากรได้เข้าอบรมทางวิชาการ เมื่อวันเสาร์ที่ 3  กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเลขานุการ  นำโดย ผศ. ดร. จเร เลิศสุดวิชัย หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม และคุณชุติมา เทพเฉลิม หน.สำนักงานเลขานุการ นำบุคลากรสำนักงานเลขานุการ จำนวน 46 คน  ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม และกลุ่มงานในสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) โดยมี ผศ.ดร. กลางเดือน โพชนา  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ. เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำชม  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ สำนักงานเลขานุการ ได้แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเงินและพัสดุ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา กลุ่มงานแผนและพัฒนาคุณภาพ [...]

สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 2560

powerteam1

สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดสัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่  13-14 มกราคม 2560 ณ ริเวียร่าวิลล่ารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในหัวข้อ The Power Team โดยมีอาจารย์สมบุญ ธีรธรรมานุกูล เป็นวิทยากรตลอดการสัมมนา ดูรูปจาก e-photo

คณะจัดอบรมหลักสูตร “สุดยอดหัวหน้างาน เก่งคน เก่งคิด”

สุดยอดหัวหน้างาน

คณะจัดอบรมหลักสูตร “สุดยอดหัวหน้างาน เก่งคน เก่งคิด” ให้แก่หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยงาน ในสำนักงานเลขานุการ และหัวหน้างานธุรการของส่วนงานต่างๆ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ โดยมี อ.สมบุญ ธีรธรรมนุกูล เป็นวิทยากร ดูรูปภาพจาก e-photo