หน่วยนโยบายและแผน

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยนโยบายและแผน

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พัทธนันท์ แนขุนทด
หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน
Tel.1115