งานคลังและพัสดุ

ภิรมย์ ปาลกะวงศ์
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

psdprpw@ku.ac.th
Tel. 1178

สรัญญา โชติพัฒน์ 
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
sara-9101@windowlive.com
Tel. 1144

านทิพย์ ช่างทอง
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานคลังและพัสดุ
fengptc@ku.ac.th
Tel. 1108

(ว่าง)
หัวหน้าหน่วยการเงิน

Tel.

……
…..
Tel.1134

อภิญญา ม่วงสีสุข
psdaym@ku.ac.th

Tel.1134

รัตนาพร ไขลี
rattanaporn.kai@ku.th
Tel.1168

วัลลิยา นคร
หัวหน้าหน่วยบัญชี
walliya.n@ku.th
Tel.1112

ชมพู สิงโสภา
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
fengcps@ku.ac.th
Tel. 1180