งานคลังและพัสดุ

ภิรมย์ ปาลกะวงศ์
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

psdprpw@ku.ac.th
Tel. 1178

สรัญญา โชติพัฒน์ 
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี
sara-9101@windowlive.com
Tel. 1144

านทิพย์ ช่างทอง
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
fengptc@ku.ac.th
Tel. 1108

หน่วยการเงิน

รัตนาพร ไขลี
rattanaporn.kai@ku.th
Tel.1168

ชัญญานุช วสยางกูร
rattanaporn.kai@ku.th
Tel.1168

หน่วยบัญชี

วัลลิยา นคร
walliya.n@ku.th
Tel.1112

ว่าที่ ร.ต.หญิง
อัญมณี เกษมสุข

Tel.1149

ชนาทิพย์
เหลืองประสิทธิ์

fengchl@ku.ac.th
Tel.2049

หน่วยพัสดุ