นิตยา จูคลองตัน

 

 

 

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
การศึกษา    
:  บช.บ(บัญชีบัณฑิต)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

– เขียนเช็คทุกประเภท
– คุมทะเบียนเงินสำรองจ่าย 10%
– เบิกถอนเงินสำรองจ่าย 10% จากกองคลัง
– ทะเบียนคุมเล่มเช็ค, ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค
– โอนเงินทุกประเภท
– เงินเดือนพนักงานและค่าจ้างชั่วคราวเงินรายได้
– นำส่งเงินประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.
– นำส่งเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของพนักงานเงินรายได้
– รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินเดือน (แบบ 4200) ส่งกองคลัง
– เบิกค่าสมนาคุณประจำตำแหน่งหัวหน้าภาคและรองหัวหน้าภาค
– เบิกและสรุปยอดเงินการใช้โทรศัพท์คณะ
– ถอนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานเงินรายได้ (กรณี พนง.ลาออก)
– เก็บยอดเงินภาษีค่าสมนาคุณประจำตำแหน่งหัวหน้าภาคและรองหัวหน้าภาคส่งกองคลัง
เพื่อออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำปี
– เก็บยอดเงินนำส่งประกันสังคมของพนักงานเงินรายได้ของคณะฯ และภาควิชาส่งกองคลังเพื่อออกหนังสือรับรอง
– นำส่งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานราชการให้กองคลัง

การฝึกอบรม

ปี 2559

– หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

– หลักสูตที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน

ปี 2558

– การแก้ไขปัญหาด้านเอกสารบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการรับรู้รายการบัญชี

อบรมในโครงการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558วันที่ 29-30 มิ.ย. 58 ณ ห้องเรียน 507 ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ปี 2556

– การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายสำหรับส่วนราชการ  ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2556

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล