หน่วยพัสดุ

  • ขอบข่ายภาระงาน :
- งานจัดซื้อ/จ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ดำเนินการเบิก-จ่าย
- งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
- ออกรหัสควบคุมครุภัณฑ์
- งานบริหารสัญญาและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัสดุ
  • ระบบสนับสนุนการทำงาน :
-ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
-ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP-Enterprise Resource Planning)

  • รายละเอียดการปฏิบัตงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ :
- คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับการใช้งานโปรแกรม e-GP
- คู่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับการใช้งานโปรแกรม e-GP

  • นางผกาแก้ว แก้วคง JD / IDPs
  • นางสาววรรณิภา เครือแก้ว JD / IDPs
  • นางสาววรัญญา ปราณสุข JD / IDPs

  • ตัวอย่างเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ
- ตัวอย่าง รายงานขออนุมัติการจำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีโอน/บริจาค

  • แบบฟอร์มสำหรับงานพัสดุ
- บันทึกข้อความขอให้จัดซื้อวัสดุ (ประจำเดือน) สำหรับหน่วยงาน สล.
- บันทึกข้อความขอให้จัดจ้างวัสดุ สำหรับหน่วยงาน สล.