วรัญญา ปราณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel         : 0-2797-0999 ต่อ 1129
E-Mail  : waranya.pr@ku.th

ตำแหน่ง  : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
การศึกษา : บช.ม. (บัญชีมหาบัณฑิต), วช.บ. (บัญชีบัณฑิต)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ค่าวัสดุ, ครุภัณฑ์, ค่าใช้สอย, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  • จัดทำการออกใบสั่งซื้อ(Purchase Order), บันทึกข้อมูลการตรวจรับพัสดุ,ทำรายการเบิกจ่าย
  • บันทึกรายการจองเงินงบประมาณรายได้ของสำนักงานเลขานุการ ในระบบ ERP
  • บันทึกการเบิกจ่าย และการตั้งหนี้ ของภาควิชาฯ และหน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักงานเลขานุการ ในระบบ ERP
  • จัดทำการเบิกวัสดุ(Inventory Control), บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์(Fixed Assets) ในระบบ ERP
  • คำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือนของภาควิชาฯ และหน่วยงานภายใต้การดูแลของสำนักงานเลขานุการ ในระบบ ERP
  • จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดตามระเบียบพัสดุ และตัดจำหน่ายรายการครุภัณฑ์ออกจากทะเบียน ในระบบ ERP
  • ตรวจสอบเอกสารเบิกถอน (WD) ของโครงการฯ (เอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง)

ประวัติการทำงาน

การฝึกอบรม

– การบริหารงานด้านพัสดุให้มีประสิทธิภาพ สำหรับส่วนราชการ

– การควบคุม และจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ สำหรับส่วนราชการ

– ระบบบริหารงานทรัพยากรองค์กร (ERP)

– ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ โครงการ Best Suggestion Award 2012
  • บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2017

Sample Text