งานบริการวิชาการและวิจัย

ดารณี ยงยืน
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
fengdns@ku.ac.th
Tel. 1126

หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยบริการวิชาการ

สหพร แบบประดับ
นักวิชาการศึกษา
fengbnb@ku.ac.th
Tel. 1152

สุทัตตา พาหุมันโต
นักวิชาการศึกษา
fengstpa@ku.ac.th
Tel. 1105

ปานทิพย์ พันธุ์เถาว์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
fengptp@ku.ac.th
Tel. 2015

น.ส.พัชรียา บุบผาชาติ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
feng
Tel.2011