หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

ขอบข่ายภาระงาน :

  1. งานจัดทำร่าง พิมพ์
  2. งานเวียน-จัดเก็บ และสืบค้นหนังสือสารบรรณ
  3. งานรับ-ส่งหนังสือ
  4. งานกองทุนการศึกษานิสิต
  5. งานตารางการประชุมและระบบ e-Meeting
  6. งานอำนวยการและสนับสนุนกิจการพิเศษ/งานสวัสดิการ/ของที่ระลึก
  7. งานวิเทศสัมพันธ์
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    • คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

Job description

 

 

  แบบฟอร์มต่าง ๆ

พิชญ์จุฑา จ๋วงพานิช
fengptju@ku.ac.th
Tel.2028

วิชิต บัวศรี
fengvcb@ku.ac.th
Tel.1198