หน่วยซ่อมบำรุง

  • ขอบข่ายภาระงาน
- งานบริการโสตทัศนศึกษา
- งานซ่อมบำรุงอาคารสิ่งก่อสร้าง งานทาสี ฯลฯ
- งานระบบไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
- งานจัดห้องเรียน ห้องสอบ
- งานจัดทำแผนและปฏิบัติการ (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

  • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • JD/ IDPs
 

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

  • งานโครงการ