อภิชาติ พึ่งอยู่

หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง

ตำแหน่ง :  ช่างเทคนิค

การศึกษา   : ปวส.


รายละเอียดการปฏิบัติงาน

– ดูแลงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงอาคารส่วนกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใน และภายนอก

– ดูแลงานระบบไฟฟ้า ประปา

– งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงาน

– งานด้านช่วยวิชาการ

– จัดสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน

การฝึกอบรม

– ดูงานที่บริษัท โิตชิบา บางกะดี

– ดูงานระบบงานที่อาคารใบหยก

– ดูงานมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ

– อบรม 5 ส  พ.ศ. 2555

– บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

– ได้รับการคัดเลือกเป็น star service  ปี