หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

 

 • ขอบข่ายภาระงาน :

- งานพัฒนาหลักสูตรและบริหารการศึกษา

- งานแนะแนวหลักสูตรการศึกษา

- งานติดต่อประสานงานกับสภาวิศวกร

- งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน

- งานอบรมคอมพิวเตอร์/ภาษา ให้กับนิสิต

 
 • ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วย :

- ระบบการจัดการเรียนการสอนวิชา 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม

- ระบบมคอ.ออนไลน์

- ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร

- ระบบสืบค้นข้อมูลรายวิชา

- ระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio)

- ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Innovative Melennium)

- ระบบแสดงข้อมูลการใช้ห้องประชุม-สัมมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (e-Room)

- ระบบสารสนเทศนิสิต มก.

 
 • เว็บไซต์สนับสนุนการทำงานของหน่วย :

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

- บัณฑิตวิทยาลัย มก.

- กองบริการการศึกษา มก.

- กองแผนงาน มก.

- สำนักหอสมุด มก.

- โครงการสหกิจศึกษา มก.

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

- สภาวิศวกร

 

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน
 
 • นางสาวเพ็ญสุดา โหมลา (นักวิชาการศึกษา) (หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)

- จัดทำคู่มือการศึกษา (หลักสูตรและแนะนำคณะฯ)

- ดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตาม มคอ. (มาตรฐานคุณวุฒิรดับอุดมศึกษา)

- ตรวจสอบ/ดำเนินการตามขั้นตอนการขอเปิด/ปรับปรุงรายวิชาหรือหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- โครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- งานคณะกรรมการวิชาการ

- งานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

- งานด้านวิชาการ

 
 • นางสาวละมัย อินทวัตร (บรรณารักษ์) (ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)

- ให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- จัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- งานบัณฑิตศึกษา

- งานการจัดสอบ/รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ

 
 • นางสาวพิมลวรรณ กฤษณพันธ์ (บรรณารักษ์)

- ให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่

และรวบรวมจัดเก็บสถิติงานห้องสมุด

- จัดทำคู่มือการศึกษา (หลักสูตรและแนะนำคณะฯ)

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- ช่วยงานโครงการรับตรง

- ช่วยงานโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

 
 • นางสาวปวริศา รักษาจิตร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- ให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- งานด้านธุรการ

- งานพิมพ์ข้อมูลของหน่วยห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์

- จัดทำคู่มือการศึกษา (หลักสูตรและแนะนำคณะฯ)

- จัดเก็บหนังสือ/วารสาร/โครงงาน/วิทยานิพนธ์/หนังสือหลักสูตร ขึ้นชั้นตามหมวดหมู่

- ประชาสัมพันธ์งานโครงการรับตรงและต้อนรับนักเรียนศึกษาดูงาน

- งานโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

- ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 • นางสาวทวีรัตน์ ญาณฤกษ์ (นักวิชาการศึกษา)

- การจัดทำคู่มือการศึกษา และข้อมูลแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

- งานด้านการเปิด/ปรับปรุง รายวิชาและหลักสูตร ของคณะฯ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

- การขอรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

- งานคณะกรรมการวิชาการ

 • นางสาวทัตหทัย เศรษฐพิศาล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

- งานบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

- งานพิมพ์ต่างๆ และช่วยงานออกเลขหนังสือของหน่วยส่งเสริม, งานประกาศข่าว

ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บเอกสารของศูนย์, รับวารสารรายสัปดาห์-รายเดือน

และต่ออายุวารสารของศุนย์ฯ

- งานจัดซื้อ CD-ภาพยนตร์ประจำศุนย์ฯ, งานรับเรื่องการขอใช้ห้องประชุม 0410

ห้องคอมพิวเตอร์ 0401, 0313 อาคาร 14 และห้องประชุม 8401, 8403, 8406,

8501 อาคาร 8

- จัดทำคู่มือการศึกษา (หลักสูตรและแนะนำคณะฯ)

- งานโครงการอบรมภาษาอังกฤษนิสิตปี 4

- งานคณะกรรมการ KM คณะวิศวกรรมศาสตร์

- งานจัดทำตารางการทำงานนอกเวลาราชการของศุนย์การเรียนรุ้ด้วยตนเอง

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- ช่วยงานโครงการรับตรง

- ช่วยงานโครงการเลือกแนวทางวางอนาคต

- ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

 • JD/ IDPs
 
 • นางสาวเพ็ญสุดา โหมลา

- Job Description

- IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

 • นางสาวละมัย อินทวัตร

- Job Description

- IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

 • นางสาวทวีรัตน์ ญาณฤกษ์

- Job Description

- IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

 • นางสาวพิมลวรรณ กฤษณพันธุ์

- Job Description

- IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

 • นางนงคราญ คงคาศรี

- Job Description

- IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

 • นางสาวทัตหทัย เศรษฐพิศาล

- Job Description

- IDPs : ปี 2556 / 2557 / 2558

 

 • หลักสูตร
 

 • สหกิจศึกษา
 • บัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า หลักสูตร 4+1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการให้ทุนผู้ข่วยวิจัยระดับปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบการให้ทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทสำหรับบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2557

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาบัณฑิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2559

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555

 
 • ข้อมูลนิสิต/อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ณ เดือน ตุลาคม 2555

- ข้อมูลอาจารย์ประจำ

- ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน

จำนวนนิสิตแยกรหัสประจำตัวนิสิต จำนวนนิสิตแยกแผนการเรียน

- ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555

 • ติดต่อเรา
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
(SECTION OF ACADEMIC PROMOTION AND DEVELOPMENT)
ที่อยู่ : หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2561 3472
โทรสาร : 0 2561 3472
 • ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2,3 อาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์
- น.ส.ละมัย อินทวัตร (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1128
- น.ส.พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์ (บรรณารักษ์)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1127
- นางสาวปวริศา รักษาจิตร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 2045
 • ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning Center) ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์
- น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา (นักวิชาการศึกษา)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1137
- น.ส.ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์ (นักวิชาการศึกษา)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1166
- น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ 0 2797 0999 ต่อ 1157