เพ็ญสุดา โหมลา

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ
การศึกษา    
:  วท.ม (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • การบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบ/ดูแล
  • งานในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ
  •  การให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • การจัดโครงการอบรม/บรรยายพิเศษ ให้กับอาจารย์คณะตามแผนของหน่วยงาน
  • การจัดโครงการประกวดการเรียบเรียงตำราทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ

สังกัดงานบริการการศึกษา หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

-ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ..นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ) และหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
-ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน /ชำนาญการ เมื่อวันที่….30 ตุลาคม 2558….
-ตำแหน่งประจำอื่น ๆ (ระบุชื่อตำแหน่งอื่น ๆ นอกเหนือจากตำแหน่งประจำ) เป็นดังนี้
  การดำรงตำแหน่ง เป็นดังนี้
1. ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา ตั้งแต่ 20 เมษายน 2552 – 30 มิถุนายน 2554
2. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ตั้งแต่ 20 เมษายน 2552 – ปัจจุบัน
– คณะกรรมการ
   1. คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
       คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555
       คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2555 – 31 กรกฎาคม 2556
       คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 – 30 กันยายน 2556
   2. เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
       เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งแต่ 8 กันยายน 2546-15 ธันวาคม 2547
       เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2547-19 ตุลาคม 2549
       เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2549-30 ตุลาคม 2551
       เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2551-18 ตุลาคม 2555
  3. เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
      (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
      เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทาง
      อุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ.2547- พ.ศ.2557
– ผู้ช่วยเลขานุการ
1. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ
    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 8 กันยายน 2546-ปัจจุบัน
    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2547-19 ตุลาคม 2549
    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2549-30 ตุลาคม 2551
    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2551-14 ตุลาคม 2553
2. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
    ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่29 ตุลาคม 2547-
    15 ธันวาคม 2547
3. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝึกงานนิสิตและพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา
    ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2547- 8 ตุลาคม 2555

การฝึกอบรม

    การฝึกอบรม        

       วัน เดือน ปี ระยะเวลา รายการฝึกอบรม / ดูงาน         สถานที่
19 พฤศจิกายน

18 มีนาคม 2549

เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนางานอาชีพ รุ่นที่ 34 English Grammar สำนักงานศูนย์ภาษา มก.
10 กรกฎาคม 2551 1 วัน เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
12, 16 และ 26 มิถุนายน 2552 3 วัน การทำวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาตร์ มก.

 

 

26-27 และ 30 พฤศจิกายน 2552 3 วัน พัฒนาศักยภาพด้านการเขียนรายงานการประชุมและการเขียนโครงการ

(ระดับเบื้องต้น)

คณะวิศวกรรมศาตร์ มก.
27 พฤศจิกายน 2553 1 วัน ภาวะผู้นำแห่งความเป็นเลิศ คณะวิศวกรรมศาตร์ มก.
30-31 มีนาคม 2554 2 วัน การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
23-24 เมษายน 2555 3 วัน กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา คณะวิศวกรรมศาตร์ มก.
13 –14 กุมภาพันธ์ 2556 2 วัน เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
2-4 เมษายน 2556 3 วัน จามจุรีวิชาการ : 100 ปี วิศวฯ จุฬาฯ 2556 โรงแรมพ

ลแมน

10 มิถุนายน 2557 1 วัน จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด
5 สิงหาคม 2557 1 วัน การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความคิดเชิงวิเคราะห์

โรงแรมรามาการ์เด้นท์

การศึกษาดูงาน

           การดูงาน              
       วัน เดือน ปี       ระยะเวลา รายการฝึกอบรม / ดูงาน         สถานที่
12-18 ตุลาคม 2552 7 วัน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

26 มกราคม 2554 1 วัน ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
20 เมษายน 2555    1 วัน ดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5-6 มิถุนายน 2555 2 วัน ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ณ มหาวิทยาลัยอัสชัมชัญ บางนา และมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี มหาวิทยาลัยอัสชัมชัญ

บางนา และมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

30 มีนาคม 

4 เมษายน 2557

6 วัน ศึกษาดูงาน

ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2557

ประเทศญี่ปุ่น

ผลงาน/รางวัล

-ได้รับรางวัลดีเด่นจากผลงานบริการวิชาการ
  ได้รับรางวัลที่ 3 ในโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2555 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงาน เรื่อง “การจัดหาหนังสือใน       ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิต” (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยบุคลากรที่ได้รับรางวัล (เป็นผลงานแบบกลุ่ม) ได้แก่
   1. น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา นักวิชาการศึกษา (หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)
   2. น.ส.ละมัย อินทวัตร บรรณารักษ์ (ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ)
   3. น.ส.พิมลวรรณ กฤษณพันธุ์ บรรณารักษ์
   4. นางนงคราญ คงคาศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

– เกียรติคุณพิเศษอื่น ๆ เช่น ปริญญากิตติมศักดิ์ หรือประกาศเกียรติคุณจากนิติบุคคลหรือองค์การที่เชื่อถือได้
   ได้รับประกาศเกียรติคุณจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    จำนวน 3 รางวัล ดังนี้
   1. บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2550
   2. บุคลากรดีเด่นด้านการบริการ Star Service Awards ประจำปี พ.ศ.2556 (กลุ่มธุรการ) 
   3. บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2561 ประเภทข้าราชการ พนักงาน
        มหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาระงาน

flowchart