หน่วยการเงิน

 • ขอบข่ายภาระงาน :
 • -งานตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
  -งานเงินงบประมาณ
  -งานเงินรายได้
  -งานเงินเดือน/ค่าจ้าง
  -งานเงินพัฒนาวิชาการ
  -งานเงินโอน

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • นางจันทรา สายแก้ว JD / IDPs
 • นางสาววัทธณา จิรเสถียรพร JD / IDPs
 • นางสาวนิตยา จูคลองตัน JD / IDPs
 

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

 • งานโครงการ

แบบฟอร์มต่างๆ

……
feng…
Tel.1134


…@ku.ac.th

Tel.1134

รัตนาพร ไขลี
rattanaporn.kai@ku.th
Tel.1168