หน่วยการเงิน

แบบฟอร์มต่างๆ
[/wptab]

 • ขอบข่ายภาระงาน :
 • -งานตรวจสอบเอกสารทางการเงิน
  -งานเงินงบประมาณ
  -งานเงินรายได้
  -งานเงินเดือน/ค่าจ้าง
  -งานเงินพัฒนาวิชาการ
  -งานเงินโอน

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • นางจันทรา สายแก้ว JD / IDPs
 • นางสาวนิตยา จูคลองตัน JD / IDPs
 

รัตนาพร ไขลี
rattanaporn.kai@ku.th
Tel.1168

ชัญญานุช วสยางกูร
rattanaporn.kai@ku.th
Tel.1168