กมลรัตน์ กองหนู

 

 

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
การศึกษา    
:  บช.บ(บัญชีบัณฑิต)


รายละเอียดการปฏิบัติงาน

การบันทึกบัญชี

–  บันทึกบัญชีลงในสมุดเงินสด / ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ / สมุดคู่ฝาก เงินฝากรายได้คณะฯ

การจัดทำรายงานต่าง ๆ

–  บันทึกแจ้งรายงานเงินคงเหลือให้หน่วยงาน / ภาควิชาฯ /โครงการฯ ภาคพิเศษต่าง ๆ

–  ทำงบรายรับ – รายจ่าย ของหน่วยงาน / ภาควิชาฯ /โครงการฯ ภาคพิเศษต่าง ๆ

– ทำรายงานแยกประเภทตามหมวดต่าง ๆ ของรายรับ -รายจ่าย ของหน่วยงาน / ภาควิชาฯ / โครงการ ป.ตรีภาคพิเศษ

– ทำรายงานงบพัฒนาบุคลากร และนำเข้าที่ประชุมสายสนับสนุน

– ทำงบกระทบยอดเงินฝากรายได้คณะฯ ( 407 ) และเงินพัฒนาวิชาการคณะฯ ( 507 )

การจัดทำเรื่องขออนุมัติเบิก-จ่าย

-ทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงินค่าสมนาคุณประจำตำแหน่งรองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ เสนอผู้บริหารอนุมัติ

-ทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ประจำตำแหน่งคณบดี / รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ และเลขานุการคณะฯ เสนอผู้บริหารอนุมัติ

-ทำเอกสารการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เสนอผู้บริหารอนุมัติ

-ทำเอกสารการเบิกค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไปรษณีย์ เสนอผู้บริหารอนุมัติ

– ทำโอนเงินทุนศึกษาต่อต่างประเทศ เสนอผู้บริหารอนุมัติ

การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-บันทึกข้อมูลในระบบการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ค่าสมนาคุณประจำตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ตำแหน่งรองคณบดี/ผู้ช่วยคณยดี / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะฯ /หัวหน้าภาคฯ และรองหัวหน้าภาคฯ ให้กองคลัง

-บันทึกข้อมูลในระบบการนำส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของบริษัท / ร้านค้า และห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้กองคลัง

การตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่าย

– ตรวจสอบเอกสารการเบิก – จ่ายเงินรายได้ เช่น ค่าวัสดุ /ค่าใช้สอย / ค่าตอบแทนต่าง ๆ / เงินเดือน / ค่าสอน /ค่าครุภัณฑ์ / ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงาน / ภาควิชาฯ /โครงการต่าง ๆ เสนอผู้บริหารอนุมัติ

ประวัติการทำงาน

1 ธ.ค.2541 – ปีปัจจุบัน               คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม

การศึกษาดูงาน

ปี 2553
– ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลงาน/รางวัล