งานแผนและประกันคุณภาพ

พัทธนันท์ แนขุนทด
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
fengpnn@ku.ac.th
Tel.1115

ศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ
fengsmch@ku.ac.th
Tel. 1150

รัชภร พานิชเฮง
ratchaporn.p@ku.th
Tel. 2009

 


ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ 

-การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
-การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (สกอ.+มก.และเกณฑ์ EdPEx) และงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับมหาวิทยาลัย (สมศ.)
-การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะ
-ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
-ข้อมูล QS Ranking
-ข้อมูลผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหาร
-ข้อมูลผลการประเมินการจัดกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
-ระบบสนับสนุนการทำงานของหน่วย

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

-เว็บไซต์การประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์  https://sites.google.com/ku.th/quality-eng/home
-ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) http://www.cheqa.mua.go.th/

-เว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพ มก. http://www.qa.ku.ac.th/webqaku/index1.html

-เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http:www.mua.go.th
-เว็บไซต์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)สมศ. www.onesqa.or.th
-เว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ QAIS  http://qais.ku.ac.th/qainput/login.aspx
-ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  http://www.eng.ku.ac.th/?page_id=9688

ดูรายละเอียดด้านการประกันคุณภาพได้ที่ : เว็บไซต์การประกันคุณภาพคณะวิศวฯ