หน่วยงานทั้งหมด

  • งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
   
          หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์    
            หน่วยการเจ้าหน้าที่    
          หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์    
     
  • งานแผนและประกันคุณภาพ
   
           หน่วยนโยบายและแผน    
           หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง    
     
     
  • งานบริการวิชาการและวิจัย
   
          หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม    
          หน่วยบริการวิชาการ    
     

   
  • งานคลังและพัสดุ
              หน่วยการเงิน
              หน่วยบัญชี
              หน่วยพัสดุ
     
   
  • งานบริการการศึกษา
              หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
              หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
              หน่วยกิจการนิสิต
     
   
  • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
              หน่วยอาคารและสถานที่
              หน่วยซ่อมบำรุง
              หน่วยยานพาหนะ

สุกิจจา พงษ์สุวรรณ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
sukijja.p@ku.th
Tel. 1104

รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์
หัวหน้างานบริหาร
และทรัพยากรบุคคล
fengrwka@ku.ac.th 
 Tel.1107

ปานทิพย์ ช่างทอง
หัวหน้างานคลัง
และพัสดุ
fengptc@ku.ac.th
Tel. 1108

ดารณี ยงยืน
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
fengdns@ku.ac.th
Tel. 1126

อภิชัย มากมี
หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
fengacm@ku.ac.th
Tel.2019

จิตฤทัย เมาไธสง
หัวหน้างาน
บริการการศึกษา
fengjtm@ku.ac.th
Tel.1162

พัทธนันท์ แนขุนทด
หัวหน้างานแผน
และประกันคุณภาพ
fengpnn@ku.ac.th
Tel.1115