หน่วยงานทั้งหมด

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
chutima.t@ku.th
Tel. 1104

สุกิจจา พงษ์สุวรรณ
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล
sukijja.p@ku.th
Tel. 1111

านทิพย์ ช่างทอง
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานคลังและพัสดุ
fengptc@ku.ac.th
Tel. 1108

ปานทิพย์ พันธุ์เถาว์
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
fengptp@ku.ac.th
Tel. 2015

ณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง
รักษาการผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
narongsak.n@ku.th
Tel.2019

บังอร เจริญกิจพูลผล
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานบริการการศึกษา
fengbaj@ku.ac.th
Tel.1122

พัทธนันท์ แนขุนทด
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ
fengpnn@ku.ac.th
Tel.1112 1115