งานบริหารและทรัพยากรบุคคล


หัวหน้าหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์
(ว่าง)
Tel.1165

พิชญ์จุฑา จ๋วงพานิช 

fengptju@ku.ac.th
Tel.1165

อรสา โตพิมพ์
fengoat@ku.ac.th
Tel. 1155

วิชิต บัวศรี
fengvcb@ku.ac.th
Tel.1198

หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่
@ku.ac.th
Tel.


Tidimonkan.r@ku.th
Tel.1106

นวพร สบาย
fengnosa@ku.ac.th
Tel. 1190

นรณฤต จันทวรรณ
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
naronrit.c@ku.th
Tel. 1113