งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

นางสาวรัชดาวรรณ
ขาวสำอางค์
หัวหน้างานบริหารและ
ทรัพยากรบุคคล
โทร 1111

นรณฤต จันทวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล
naronrit.c@ku.th
Tel. 1113

หน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

พิชญ์จุฑา จ๋วงพานิช 

fengptju@ku.ac.th
Tel.1165

อรสา โตพิมพ์
fengoat@ku.ac.th
Tel. 1155

วิชิต บัวศรี
fengvcb@ku.ac.th
Tel.1198

หน่วยการเจ้าหน้าที่

นายรัชตะ อธิคมเสรณี
Ratchata.at@ku.th
โทร 1106

นวพร สบาย
fengnosa@ku.ac.th
Tel. 1190

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์