ตะวัน ศุภกิจเรืองโรจน์

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ การศึกษา    :  ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • งานประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ (เวียนภายในคณะฯ)  สัปดาห์ ละ 1-2 ฉบับ
  • ข่าววิศวกรรมศาสตร์ (เวียนภายในคณะฯ /มก. และหน่วยงานภายนอก)  เดือนละ 1 ฉบับ 
   • สรุปจำนวนส่งข่าววิศวฯ
    • ส่งคณะวิศวฯ มหาวิทยาลัยต่างๆ+สื่อมวลชน              71    หน่วยงาน  (140 ฉบับ/ครั้ง)
    • ภายในคณะฯ                                                               417   ฉบับ/ครั้ง
    • ภายใน มก.(ทุกวิทยาเขต)                                          173   ฉบับ/ครั้ง
    • e-mail  ส่งถึงอาจารย์และบุคลากรคณะฯ
  • ออกแบบ/จัดทำ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ภายในคณะฯ
  • จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัยและสื่อมวลชน
 • งานสารสนเทศ
  • การนำข่าวประชาสัมพันธ์/ ข่าวรับสมัครงาน ขึ้นเว็บไซต์คณะ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และ Facebook  Line กลุ่มข่าวคณะวิศวฯ
  • การประมวลและจัดเก็บข่าวการได้รับรางวัลต่างๆ ของคณะ
   • งานด้านวิเทศสัมพันธ์
   • การนำข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
   • การจัดทำใบปลิวประชาสัมพันธ์
   • การรวบรวมข้อมูลนิสิตต่างชาติที่ได้รับจากภาควิชาต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประวัติการทำงาน วัน/เดือน/ปี                                    ตำแหน่ง                                       สังกัด พ.ศ.2552-ปัจจุบัน                     นักประชาสัมพันธ์                        หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2552 20 เมษายน                                    มีการจัดตั้งหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2548 15 มิถุนายน                                     นักประชาสัมพันธ์                        งานบริการวิชาการและวิจัย

การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา พ.ศ.2562 เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานและการเข้าตรวจพื้นที่ในโครงการ Green Office จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 0313 อาคารชูชาติ กำภู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ จัดโดยหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิงรุกยุคดิจิทัล จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ มก. วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Photoshop  จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 เข้าร่วมการศึกษาดูงานการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0  ณ งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ มก. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อเรื่อง การประชาสัมพันธ์ 4.0: การเปลี่ยนแปลงเพื่อขานรับยุคดิจิทัล จัดโดย หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 พ.ศ.2561 เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “5ส เริิ่มได้ ง่ายนิดเดียว” จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เข้าร่วมสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2561 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมการอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารองค์กรเพื่อการพัฒนาคณะ” จัดโดยหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จากการศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโดยสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ จากการศึกษาดูงาน ณ NUIS ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง “Smart Working for Faculty 4.0″ จัดโดยสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 พศ.2560 เข้าอบรม ในหัวข้อเรื่อง การใช้งานระบบมาตรฐานเอกลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Corporate Identity Implementation Workshop)  จัดโดยคณะกรรมการสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เข้าอบรม ในหัวข้อเรื่อง Microsoft Office 365 รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 เข้าอบรม ในหัวข้อเรื่อง Infographic กับการทำงานยุคใหม่ จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.  วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560  จัดโดย กองการเจ้าหน้าที่ มก. ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง The Writing Project: How to Write Better English จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มก. วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เข้าร่วมอบรม ในหัวข้อเรื่อง ทักษะการสื่อสารองค์กรสำหรับนักบริหาร มก. จัดโดย ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มก.  วันที่  8  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 พ.ศ.2559  เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 5 หัวข้อ จัดโดย ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน จัดโดยศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 26 กันยายน  2559

พ.ศ.2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้นหาสมรรถนะ จัดโดยสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ วันที่ 7 สิงหาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิต ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2558 พ.ศ. 2557 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Social Media กับงานประชาสัมพันธ์องค์กร ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. วันที่ 14 สิงหาคม 2557  อบรมหลักสูตร การสื่อสารภายในองค์กร ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ วันที่ 5 สิงหาคม 2557  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม SPSS วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม MiniTab สำหรับการเขียนโครงการ PQI วันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2557 ณ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์      สัมมนาในหัวข้อเรื่อง Marketing tactics in the Era of Digital-Minded Generation ยุทธวิธีทางการตลาดในยุคผู้บริโภค วันที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  พ.ศ. 2556 สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารบุคคล ประจำปี 2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง เขียนข่าวให้เป็น จับประเด็นให้ได้ วันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 11 วันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการเรื่อง ทีวีดิจิตอล… จุดเปลี่ยนประเทศไทย วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง เปิดมุมมอง… การใช้ Social Network ให้เกิดประสิทธิภาพในงานและองค์กร เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2555 ฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง เสริมทักษะการเจรจาและสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. สัมมนา เรื่อง CSR สร้างสุข…สร้างบุญ ด้วยวิถี  5ส  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 พ.ศ. 2554 ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา วันที่ 30 มิถุนายน 2554 พ.ศ. 2553 ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการใช้ Microsoft Office 2007 อย่างมืออาชีพ  ระหว่างวัน12-13,  19-20 และ 27 มกราคม พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552 ฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร Basic Level 1 วันที่ 9 กันยายน 2552 – 6 พฤศจิกายน 2552 ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสาร วันที่ 8 มิถุนายน 2552 ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง การเขียนหนังสือราชการ เพื่อพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม  2552 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. พ.ศ. 2551 ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสัมภาษณ์และการเรียบเรียงคำสัมภาษณ์”   วันที่ 23 พฤษภาคม 2551 ณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Illustrator CS3”  ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2551 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ใครได้…ใครเสีย” วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ดัชนีประกันคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐาน และการเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การสร้างรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop”  วันที่ 15 – 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2549 ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการปรับแต่งภาพจากกล้องดิจิทัล”   วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฝึกอบรม ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่”   วันที่ 18 – 20 กันยายน พ.ศ. 2549 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

การศึกษาดูงาน พ.ศ. 2556 ศึกษาดูงานด้านการบริการ ณ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2556 พ.ศ. 2554 ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ “การพัฒนาระบบประเมินบุคคล” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ศึกษาดูงานด้านการให้บริการของสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล วันที่ 23 สิงหาคม 2554 พ.ศ. 2553 ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2553 พ.ศ. 2551 ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงาน “เปิดโลกทัศน์ พัฒนางาน บูรณาการสู่นวัตกรรม”  ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2550  ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง และเขตปกครองพิเศษ เซินเจิ้นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และในวันที่ 11,15 ตุลาคม 2550 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงาน/รางวัล พ.ศ. 2554 รางวัล  Star Service Awards ปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2551 รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2551