งานบริการการศึกษา

จิตฤทัย เมาไธสง
หัวหน้างานบริการการศึกษา
fengjtm@ku.ac.th
โทร 1162

เพ็ญสุดา โหมลา
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา
pensuda.h@ku.th
Tel.1137

จุฑาวดี จันทรพักตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา
fengjdc@ku.ac.th
Tel.1163

นบชุลี พิพัธนัมพร
ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการการศึกษา
nobchulee.p@ku.th
Tel.1167

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

นลัทพร วิรัตน์กุล
nalattaporn.w@ku.th 
Tel.2045

หน่วยทะเบียนและประเมินผล

หน่วยกิจการนิสิต

เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนิสิต

หน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

เจ้าหน้าที่หน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย