หน่วยอาคารและสถานที่

 • ขอบข่ายภาระงาน :
-งานแบบอาคาร/สิ่งก่อสร้าง
-งานรักษาความปลอดภัย
-ดูแลพื้นที่จอดรถ/งานจราจร
-พัฒนาทัศนียภาพ/ดูแลสวน
-งานรักษาความสะอาด
-ดูแลร้านค้าและการเช่าพื้นที่
-เปิด-ปิดห้องเรียน/สำนักงาน
-งานรับ-สลับสายโทรศัพท์  

 • รายละเอียดการปฏิบัติงาน
  นางจินตนา พิมพ์ทอง(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
1.งานด้านโทรศัพท์
- ตอบรับโทรศัพท์และโอนสายไปหาบุคคลที่รับผิดชอบ
- รับสาย-โอนสาย ผู้ที่ติดต่อเข้ามาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- สรุปข้อมูลการใช้โทรศัพท์ภายในและภายนอกแต่ละเดือน
- สรุปข้อมูลการใช้โทรศัพท์สายตรงแต่ละเดือน
- บันทึกปริมาณการรับโทรศัพท์ในแต่ละวัน
- รับแจ้งโทรศัพท์เสียหรือขัดข้อง
2.งานด้านพัสดุ
- ทำเรื่องสั่งซื้อพัสดุ
- เบิก-จ่าย พัสดุในหน่วยงาน
3.งานด้านธุรการ
- จัดทำรายงานการประชุม
- ทำจดหมายเชิญประชุม
- ทำการบันทึกข้อมูล
- ทำจดหมายเวียนไปตามหน่วยงาน
- จัดเก็บสำเนา
- ติดต่อประสานงานธุรการกับหน่วยงานต่างๆ
- สรุปการเข้า-ออก ของแม่บ้าน
4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
นางอุไร ลิ่มศิลา(พนักงานรับโทรศัพท์)
1.งานเดินหนังสือหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
- หน่วยอาคารและสถานที่,หน่วยซ่อมบำรุง,หน่วยยานพาหนะ
2.ดูแลการเปิด-ปิดห้องเรียน อาคาร
3.งานถ่ายเอกสาร
4.เดินแฟ้มรองคณบดีฝ่ายกายภาพ
5.จัดเตรียมเครื่องดื่มห้องประชุมคณะฯและห้องประชุมหน่วยทะเบียนฯ
6.งานรับโทรศัพท์ขอใช้ห้องเรียนและจองห้องประชุมของคณะฯ
7.ตรวจสอบการทำความสะอาดของแม่บ้านบริษัทอาคาร 8
นายธนพล แก้วงาม(พนักงานสถานที่) 1. งานรับ-ส่งเอกสารภายนอกคณะฯ และงานไปรษณีย์
2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
นายอำนวย ปิ่นทอง(คนสวน)
1.งานทำความสะอาด
2.งานสวน ตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ดูแลต้นไม้ในคณะฯ
3.เก็บขยะวัชพืชบ่อหลังอาคาร 1
4.ช่วยงานช่าง
5.ช่วยงานวิชาการต่างๆ ของคณะฯ
6.งานขนของ/เคลื่อนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์
7.จดมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ร้านค้าของคณะฯ

  • JD/ IDP
  จินตนา พิมพ์ทอง
. Job Description 2556
อุไร ลิ่มศิลา
. Job Description 2556
อำนวย ป่นทอง
. Job Description 2556
ธนพล แก้วงาม
. Job Description 2556
  .

 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

 • งานโครงการ
 • -โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนผ่านการศึกษาดูงาน กลุ่มผู้ปฏิบัติด้านงานอาคารสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2555
  - โครงการรณรงค์การควบคุมกำจัดหนู

  ณรงค์ศักดิ์ นิยมทอง
  narongsak.n@ku.th
  Tel.2031

  รณชัย ทะนุ
  Tell 2016