หน่วยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

 • ขอบข่ายภาระงาน :
1.งานเลขานุการคณะกรรมการวิจัย
2.งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
3.งานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
4.งานสนับสนุนทุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
5.งานส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
6.งานส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
7.งานจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
8.งานพัฒนาธุรกิจ
 

1.

 • JD
 • IDPs
 • 2. นางสาวสหพร แบบประดับ

  • งานโครงการ
   • โครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา
   • โครงงานวิศวกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4
   • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
   • โครงการทุนผู้ช่วยพัฒนานวัตกรรมระดับปริญญาโท
   • โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมและพัฒนาฐานข้อมูลผลงานและความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และทางอินเทอร์เน็ต

  ปานทิพย์ พันธุ์เถาว์
  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
  fengptp@ku.ac.th
  Tel. 2015

  สุทัตตา พาหุมันโต
  นักวิชาการศึกษา
  fang_taeyang@hotmail.com
  Tel. 1105

  สหพร แบบประดับ
  นักวิชาการศึกษา
  fengbnb@ku.ac.th
  Tel. 1152