สหพร แบบประดับ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา    
: ปริญญาตรี

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ด้านประสานงานวิจัย
1. องค์ประกอบ 2 งานวิจัย ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดย หน่วยสนับสนุนการวิจัยฯ
2. การตรวจสอบเอกสารแบบเสนอขอทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
3. สรุปข้อมูลรายงานจำนวนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการในฐานข้อมูล SCOPUS ทุกเดือน
4. สรุปข้อมูลอนุมัติเบิกเงินขอทุนอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
5. งานการรับบริจาคกองทุนวิจัย รับเงิน จัดส่งการเงิน สรุปข้อมูลการรับเงินบริจาคประจำเดือน
จัดทำประกาศตอบขอบคุณ
6. งานการจัดประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

ด้านประสานงานนวัตกรรม

1. งานผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
2. งานโครงการที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์ฯ ของนิสิตชั้นปีที่ 4
3. ประสานงานรวบรวมบทคัดย่อ 4 หน้าของนิสิตชั้นปีที่ 4
4. งานโครงการส่งเสริมนิสิตในการเข้าร่วมทำงานในห้องปฏิบัติการ
5. งานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
6. งานโครงการทุนผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโทด้านนวัตกรรม
7. งานโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับบัณฑิต ที่มีผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรม
8. งานการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย/ฐานข้อมูลนวัตกรรม
9. งานการประสานการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
ร่วมกับภาควิชาและสำนักบริการวิชาการ มก.

งานด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรร
1. จัดส่งข้อมูลผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เข้าเว็บไซด์งานวิจัย/นวัตกรรม
2. งานการจัดแสดงผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในรูปแบบนิทรรศการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกคณะฯ
3. ประสานงานการจัดส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
4. งานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ถ่ายภาพ/วิดีโอผลงาน ห้องปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ห้องแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรม
5. ประสานงานการติดต่อกับหน่วยงาน ห้างร้าน ในการจัดทำโปสเตอร์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. งานการดูแลห้องนิทรรศการ/แหล่งเรียนรู้แสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม
7. งานบนเส้นทางวิศวกรรม

งานการรวบรวมจัดทำสรุปข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม
1. รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดทำรายงานประจำปี
2. สรุปข้อมูลผลงาน Senior Project นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกภาควิชา (บทคัดย่อ 4 หน้า) เข้าเว็บไซด์งานนวัตกรรม
3. สรุปข้อมูลผลงานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์ของคณะฯ เข้าเว็บไซด์งานวิจัย
4. งานการจัดทำคู่มือปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. งานพัฒนาดูแล Website ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม

งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
งานส่วนกลางสำนักงานเลขานุการ

 

[/wptab]

 

 

 

 

ประวัติการทำงาน

–  เข้าทำงานวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2541  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
– วันที่ 1 ตุลาคม 2546  เปลี่ยนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
– วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เปลี่ยนตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
– ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (พ.ศ.2552-ปัจจุบัน)
– ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการงานบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 10 (พศ.2558)

การฝึกอบรม

1. นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 13  จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่ 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน  2554
2. สร้างและจัดการฐานข้อมุลองค์กรด้วย Microsoft Access 2007 จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18-19 เมย. 2555
3. ฝึก 5 ทักษะใหม่สู่งานในอนาคต เก่งงาน เก่งค้น เก่งคน เก่งคิด จัดโดย บริษัท ไอ เอ็ดดูเคชั่นโซน จำกัด  วันที่ 15 ธค. 2555
4. คอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต V.2014 วันที่ 9 กค. 57 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
5. สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย WordPress รุ่นที่ 2  วันที่ 18-19 สค.2557 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้คุ้มค่าและปลอดภัย  คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร วันที่ 12 กย.57
7. Google Apps  สำหรับการศึกษา  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม วันที่ 6 ม.ค. 58
8. หลักสูตร Inforgraphic สำหรับงานสำนักงาน รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. วันที่ 19 สค.58
9. การสร้างองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและวัฒนธรรมการบริการที่ดี จัดโดย หจก. กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จวันที่ 17 มิย.58
10. การเขียนเพื่อสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิผล จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  วันที่ 15-16 กค.58
11. รู้ทันลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ทำอย่างไรให้ถูกต้อง จัดโดย  กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 14 สค.58
12. โครงการงานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 1
จัดโดย สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้อราชการ พนักงานและลูกข้าง
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) วันที่ 6-8 มค.59

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

1. บุคคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและวิชาการ ปี พ.ศ. 2548
2. รางวัลชมเชย โครงการการใช้ระบบ OJS online กับบทความวิชาการ วันที่ 1 สค.55
3.รางวัลชมเชย โครงการจักรยานปั่นเติมออกซิเจนเพื่อบำบัดน้ำเสีย วันที่ 1 สค.56
4. รางวัลชมเชย โครงการการใช้ประโยชน์จากงบประมาณที่ลงทุน กรณีแผงโซลาร์เซลล์
อาคาร 14 วันที่ 1 สค.58