หน่วยบัญชี

  • ขอบข่ายภาระงาน :
-งานบัญชีพัฒนาวิชาการ
-งานกระทบยอดธนาคาร
-งานงบประมาณ
-งานบัญชีเงินรายได้
-งานรายงานการเงิน

  • รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงาน (ผังไหล)

  • นางสาวนริศรา งามระเบียบ JD / IDPs
  • นางสาวกมลรัตน์ กองหนู JD / IDPs
  • นางสาววรรณธณา เสาะการ JD / IDPs
  • นางสาวกัญญาภัค นะแก้ว JD / IDPs
 

  • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

  • งานโครงการ