วัลลิยา นคร

Tel         : 0-2797-0999 ต่อ 1112
E-Mail  : walliya.n@ku.th

ตำแหน่ง  : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • จัดทำรายงานสถานะเงินรายได้ของคณะ
  • กระทบยอดธนาคารทดรองจ่าย/สำรองจ่าย
  • ตรวจสอบข้อมูลภาษี (ภงด.1/3/53)
  • ปรับปรุงรายการทางบัญชี

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2559

การฝึกอบรม

ผลงาน/รางวัล