ปุญญาลักษณ์ อำพร

ตำแหน่ง  :นักวิชาการเงินและบัญชี
การศึกษา :บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากคลัง
  • ลงรายการบัญชีเอกสารเบิกจ่าย
  • จัดทำรายงานลูกหนี้คงเหลือ และบันทึกติดตามทวงหนี้ลูกหนี้เงินยืม
  • โอนระหว่างกันหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปี2556-2560 ทำงานที่บัณฑิตวิทยาลัย

การฝึกอบรม

อบรมระบบ ERP

ผลงาน/รางวัล