หน่วยการเจ้าหน้าที่

จีรนันท์ เพ็ญจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล
jeeranan.n@ku.th   
Tel.1154

ดาริน ชำนาญกิจ
นักทรัพยากรบุคคล
darin.c@ku.th 
Tel.1189

นายรัชตะ อธิคมเสรณี
นักทรัพยากรบุคคล
Ratchata.at@ku.th
โทร 1106

นวพร สบาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
fengnosa@ku.ac.th
Tel. 1190

 • งานบริหารงานบุคคลและตำแหน่งงาน
 • งานทะเบียนประวัติ 
 • งานพัฒนาและฝึกอบรม
 • งานสวัสดิการ/การลา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์

*************************************************************************

น.ส.รัชดาวรรณ ขาวสำอางค์ 

 • การบริหารจัดการงานของ หน่วยการเจ้าหน้าที่
 • งานการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
 • การจัดทำแผนการเข้าสู่ชำนาญงาน ชำนาญการของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ/สายสนับสนุน
 • งานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 • การติดต่อประสานงาน/งานข้อมูลหน่วยการเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ
 • งานตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติ
  – เดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม วิจัย ประชุม เสนอผลงาน ดูงานและลาศึกษาต่อต่างประเทศ
  – ลาศึกษาต่อ/รายงานการศึกษา และเบิกทุนเงินรายได้คณะฯ
  – ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
  – ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากร สล. 
  – สมัครรับทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
 • การจัดฝึกอบรม/สัมมนาต่าง ๆ
 • การจัดทำรายงานด้านการฝึกอบรมของบุคลากรคณะ เพื่อใช้สำหรับ
  – สรุปรายงานเสนอที่ประชุมกรรมการประจำคณะ
  – แผนปฏิบัติการ สล./คณะ
  – ข้อมูลด้านประกันคุณภาพ
  – จัดทำข้อมูลรายงานประจำปี


 • งานการจ้าง/ต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ  
 • งานสรรหาคัดเลือก (การรับสมัครงาน)
 • จัดทำสรุปบัญชีงบเดือนการมาปฏิบัติงาน การลาของบุคลากร สล.
 • งานการขออนุมัติการลา ลาพักผ่อนต่างประเทศ/ลาคลอดบุตร/ลาอุปสมบท ของบุคลากร สล.
 • งานสวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรอง 
 • การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ /คำสั่งแต่งตั้งภายในของคณะ
 • การจัดทำสรุปการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • การจัดทำข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ พนักงาน มก. และพนักงาน มก. เปลี่ยนสถานภาพ

*************************************************************************