วิภาภรณ์ เจษฎารัตนชัย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : fengwoc@ku.ac.th / Tel. 1190

*************************************************************************

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • งานข้อมูลวันลาบุคลากรคณะ
  • งานด้านรับเอกสาร (ระบบ e-สารบรรณ)
  • งานจัดพิมพ์เอกสาร
    – บันทึกข้อความ 
    – คำสั่ง /ประกาศ
  • งานจัดเก็บเอกสารของหน่วย ทั้งในรูปแบบเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
  • แจ้งเวียนเอกสารส่งหน่วยงาน ทั้งทางเอกสาร/ระบบหนังสือเวียน

*************************************************************************