ดาริน ชำนาญกิจ

ดาริน ชำนาญกิจ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

E-mail : darin.c@ku.th / Tel.1189

*************************************************************************

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • ติดต่อประสานงาน/งานข้อมูลหน่วยการเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบข้อมูลการขออนุมัติ
   – เดินทางไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม วิจัย ประชุม เสนอผลงาน ดูงานและลาศึกษาต่อต่างประเทศ
   – ลาศึกษาต่อ/รายงานการศึกษา และเบิกทุนเงินรายได้คณะฯ
   – ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
    – ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของบุคลากร สล.
    – สมัครรับทุนพัฒนาอาจารย์ไปเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ
 • จัดฝึกอบรม/สัมมนาต่าง ๆ
 • จัดทำรายงานด้านการฝึกอบรมของบุคลากรคณะ เพื่อใช้สำหรับ
   – สรุปรายงานเสนอที่ประชุมกรรมการประจำคณะ
   – แผนปฏิบัติการ สล./คณะ
   – ข้อมูลด้านประกันคุณภาพ
   – จัดทำข้อมูลรายงานประจำปี

*************************************************************************