จีรนันท์ เพ็ญจันทร์

จีรนันท์ เพ็ญจันทร์

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

E-mail : jeeranan.n@ku.th / Tel.1154

*************************************************************************

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • งานการจ้าง/ต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ  
  • งานสรรหาคัดเลือก (การรับสมัครงาน)
  • จัดทำสรุปบัญชีงบเดือนการมาปฏิบัติงาน การลาของบุคลากร สล.
  • งานการขออนุมัติการลา ลาพักผ่อนต่างประเทศ/ลาคลอดบุตร/ลาอุปสมบท ของบุคลากร สล.
  • งานสวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรอง 
  • การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ /คำสั่งแต่งตั้งภายในของคณะ
  • การจัดทำสรุปการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  • การจัดทำข้อมูลเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการ พนักงาน มก. และพนักงาน มก. เปลี่ยนสถานภาพ

*************************************************************************