ละมัย อินทวัตร

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
การศึกษา    
: ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
– ให้บริการห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
– จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
– จัดการทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
– งานบัณฑิตศึกษา
– งานการจัดสอบ/รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ

ประวัติการทำงาน

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ตำแหน่งบรรณารักษ์
สังกัด หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

ปี 2558

– หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (change Management) จัดโดย สำนักงานเลขานุการ
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
– หลักสูตร การใช้ระบบสมรรถนะ (Competency) จัดโดย สำนักงานเลขานุการ
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
– หลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 20 จัดโดย สำนักหอสมุด มก.
วันที่ 8-11 มิถุนายน 2558 ณ สำนักหอสมุด

ปี 2557

– หลักสูตร นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ รุ่นที่ 18 จัดโดย สำนักหอสมุด มก.
วันที่ 20-23 มกราคม 2557 ณ สำนักหอสมุด มก.
– หลักสูตร การเชื่อมโยงความรู้ห้องสมุดสื่อสารและเทคโนโลยี จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
– หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความคิดเชิงวิเคราะห์
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น

ปี 2556
– หลักสูตร การเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย สำนักหอสมุด มก.
วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำนักหอสมุด มก.
– หลักสูตร เทคนิคทำงานร่วมกับเจ้านายเพื่อสร้างผลงานที่ดีมีความสุข
จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ปี 2555
– หลักสูตร Intermediate Coversation จัดโดย ศูนย์ภาษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มก.
วันที่ 26 มิถุนายน-11 กันยายน 2555
– หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ ประจำปี 2555
วันที่ 23-24 และ 30 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุม 8401 อาคาร 8 ชั้น 4

การศึกษาดูงาน
– ศึกษาดูงานห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูล ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
– ศึกษาดูงานด้านการให้บริการของสถาบันปัญญาภิวัฒน์
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

ผลงาน/รางวัล

– ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554

ภาระงาน

flowchart