อัจฉรา ฤกษ์อุโฆษ

 

อัจฉรา  ฤกษ์อุโฆษ
พนักงานพิมพ์ ส 3       <<หน้าที่โดยย่อและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง>>
โทร. 1187
E-mail:- atchara.r@ku.th

งานเวียนเอกสาร :-

1. สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ ผ่าน เว็บไซด์คณะ Workplace (kasetsart.facebook) 
    Office 365 KU 
(yammer.com)  

2. สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ผ่านระบบจัดเก็บเอกสารหนังสือสารบรรณ  ระบบ Eng E-Saraban
   (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) และ E-mail บุคลากรคณะ   >> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งภาควิชา/หน่วยงานภายในคณะฯ

4. สำเนาเรื่องต่าง ๆ ตอบกลับคืนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

งานพิมพ์เอกสาร :-

1. พิมพ์หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ประเภทคนไข้ใน)
    >> ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   ***ตัวอย่างพิมพ์***
2. พิมพ์หนังสือเวียนงานฌาปนกิจ แจ้ง กองกลาง มก. และบุคลากรภายในคณะ
    >> 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ***ตัวอย่างพิมพ์***
3. พิมพ์รายงานการร่วมถวายปัจจัยช่วยงานฌาปนกิจ
4. พิมพ์รายงานการสำรวจบุตรบุคลากรเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสาธิต มก. และโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์ มก.
5. พิมพ์รายงานการบริจาคปัจจัยสมทบร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี
6. พิมพ์รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี
7. พิมพ์รายงานการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 
    >> 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   ***ตัวอย่างพิมพ์***
8. พิมพ์รายงานการขอซื้อกระดาษหัวจดหมายภาษาอังกฤษ และใบประกาศเกียรติคุณ

งานจัดเก็บเอกสาร :-

1. จัดเก็บหนังสือสารบรรณ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหมวดหมู่ – รหัสแฟ้ม
    >>  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   ***ตัวอย่างพิมพ์***
2. จัดทำทะเบียนจัดเก็บหนังสือสารบรรณ  ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
3. สแกนเอกสาร จัดเก็บในโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อการค้นหา
    >> 
ระบบจัดเก็บเอกสารหนังสือสารบรรณ
    >> ระบบ Eng E-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)
4. จัดทำทะเบียนทำลายเอกสารทิ้ง  ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
    >> 
แบบการขอทำลายเอกสาร
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เขียนโปรแกรม ในการปรับปรุงระบบเวียน-จัดเก็บ หนังสือสารบรรณ

งานกองทุนการศึกษานิสิต :-

1. ประสานงานการรับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนการศึกษานิสิต
2. พิมพ์หนังสือตอบขอบคุณ  และใบประกาศเกียรติคุณ 
    >> 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน    ***ตัวอย่างพิมพ์***
3. จัดทำทะเบียนบริจาคเงินสบทบเข้ากองทุนการศึกษานิสิต (ตามหนังสือตอบขอบคุณ)
4. แบบฟอร์มการบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนการศึกษานิสิต

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย :-

1. กรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี
2. กรรมการตรวจรับพัสดุ-ครุภัณฑ์ หน่วยงาน
3. ประสานงาน กองกลาง มก. ในการสั่งพวงหรีด ในโอกาสแสดงความเสียใจต่อบุคลากร ญาติใกล้ชิดบุคลากร 
   ในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ประสานงาน กองการเจ้าหน้าที่ มก. ในการขอพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ

ประวัติการทำงาน :-

1. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 สังกัดหน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ (ปี พ.ศ. 2545-2552)
    ***คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

2. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 สังกัดหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล
    สำนักงานเลขานุการ  (ปี พ.ศ. 2552-2553)
    ***คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

3. พนักงานพิมพ์ ส 3 สังกัดหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ
    (ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน)
    ***คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

 

ผลงาน-รางวัล :-

1. รางวัลที่ 2 จากการประกวดโครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพภายในองค์กร (PQI) ครั้งที่ 5   ประจำปี 2559   
    “โครงการข้อมูลถูกต้อง ค้นไวถูกใจ กับสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"
    ***ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์***

2. รางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2558   กลุ่มบริการพื้นฐาน งานสนับสนุน งานช่าง 
    ***ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์***

 

พ.ศ. 2562 - 2564

1. อบรมหลักสูตร Infographic Presentation Design
   จัดโดยหน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม (อาคาร 19)

2. อบรมหัวข้อเรื่อง สล.ก้าวทันเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology)
   จัดโดยหน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด

พ.ศ. 2559 - 2561

1. การใช้งานระบบ Eng E-Saraban (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์)   
   จัดโดย Powered By CDG Systems LTD. 
ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
   วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561

2. หลักสูตร ThaiWPS Office ซอฟต์แวร์สำนักงาน  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

3. หลักสูตร การสร้างและทำงานกับฐานข้อมูลบน Excel  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
   วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

4. หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
   วันที่ 12 มิถุนายน 2561

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนะนำสุดยอดบริการจาก 3 ยักษ์ใหญ่ด้านไอที  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
   วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

6. หลักสูตร การบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ในฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.  จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
   วันที่  8 มีนาคม 2560

7. หลักสูตร การใช้งาน KU Cloud Storage   จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มก.
   วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

8. หลักสูตร การจัดการสารสนเทศในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก. 
   จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

   วันที่  16 มีนาคม 2559

9. หลักสูตร สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพ WordPress   จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
   วันที่  24-25 กุมภาพันธ์ 2559

พ.ศ. 2556 - 2558

1. หลักสูตร Desktop Author โปรแกรม e-book สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IT จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 
   วันที่ 11 กันยายน 2558

2. หลักสูตร Team for Work … Work for Team  จัดโดย สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
   วันที่  22-24  มกราคม 2558  ณ Royal Gems Golf Club and Resort จ.นครปฐม

3. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับการศึกษา จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
   วันที่  6 มกราคม 2558

4. หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Less Paper
   จัดโดย สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   วันที่ 1-2 ธันวาคม 2557

5. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับองค์กร จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม  
   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

6. หลักสูตร รู้เรา เข้าใจเขา : การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ  จัดโดย สำนักงานเลขานุการ 
   วันที่ 30 กันยายน 2557   ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์

7. หลักสูตร ใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้คุ้มค่าและปลอดภัย จัดโดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มก.
   วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1  ห้องประชุมชั้น 1

8. หลักสูตร สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพ WordPress รุ่นที่ 2   จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
   วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557

9. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับองค์กร  จัดโดย บริษัท เบรมสตีล จำกัด 
   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

10. หลักสูตร จุดประกาย ระบบงานธุรการสำนักงาน ให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลา
   จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

   วันที่ 13 กันยายน 2556

11. หลักสูตร การทำแบบสอบถามออนไลน์ โดย Google Docs  จัดโดย งานบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการ  
   วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556

พ.ศ. 2562

1. ศึกษาดูงาน

พ.ศ. 2561 - 2554

1. ศึกษาดูงานในหัวข้อการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วันที่ 20 มิถุนายน 2561

2. ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการและวิจัย)
   ณ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

3. เยี่ยมชมดูงานระบบ AMS e-Office ณ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ ณ พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์
   และหอจดหมายเหตุพุทธทาส
อินทปัญโญ วันที่ 21 มิถุนายน 2554

>> คู่มือ – การใช้งานระบบ KU-WORKPLACE
>> คู่มือ – การใช้งานระบบ
+E-DOCUMENT : จัดเก็บหนังสือสารบรรณ
>> คู่มือ – การใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล, ฝ่ายสารสนเทศ, ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาเขตศรีราชา

พ.ศ. 2563 :- อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล  ฝ่ายยุทธศาสตร์
                     เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พ.ศ. 2562 :- อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล  ฝ่ายยุทธศาสตร์
                     เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
                     อ.ดร.ไชยวัฒน์  กล่ำพล  ฝ่ายประสานงาน
                     โครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจฯ
                     รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ 
                     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 14

>> รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. 2561 :- วาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี

พ.ศ. 2557 :- วาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 13

>> รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ. 2553 :- วาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 12

>> อ.นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2549 :- วาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี

พ.ศ. 2545 :- วาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

พ.ศ. 2561 :- ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง

พ.ศ. 2557 :- ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง

พ.ศ. 2554 :- รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ

พ.ศ. 2550 :- รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ

พ.ศ. 2563 :-

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน, หัวหน้าศูนย์, ประธานโครงการพิเศษ

>> สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
พ.ศ. 2564 :- รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ 

>> ศูนย์นิติสารสนเทศ
พ.ศ. 2563 :- อาจารย์นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ
พ.ศ. 2562-2559 :- อาจารย์นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ
พ.ศ. 2557-2554 :- อาจารย์นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ

>> ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
พ.ศ. 2563 :- รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ 


>>

>> 

>> 

>> 

>>

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี
>> พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

>> 

>> 

>> 

>>

คณะวิศวกรรมศาสตร์ :-

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

>> คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและควบคุม
พ.ศ. 2564 :- ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร และอีก 15 ราย
>> คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. 2561 :- รศ.ดร.สัญญา  สิริวิทยาปกรณ์ และอีก 13 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้
พ.ศ. 2564 :- ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร และอีก 13 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
พ.ศ. 2564 :- อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล และอีก 12 ราย
>> คณะกรรมการฝ่ายกายภาพ
พ.ศ. 2561 :- ผศ.ดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์ และอีก 11 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ
พ.ศ. 2564 :- อ.ดร.นวทัศน์  ก้องสมุทร และอีก 11 ราย 
>> คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ
พ.ศ. 2561 :- รศ.ดร.อรรถศักดิ์  จารีย์  และอีก 12 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและพัฒนาดิจิทัล
พ.ศ. 2564 :- อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี และอีก 12 ราย 
>> คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
พ.ศ. 2561 :- รศ.ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ และอีก 11ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
พ.ศ. 2564 :- ผศ.ดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ และอีก 12ราย
>> คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
พ.ศ. 2561 :- ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล และอีก 11 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2564 :- รศ.ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล และอีก 11ราย
>> คณะกรรมการฝ่ายสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
พ.ศ. 2561 :- รศ.ดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ และอีก 11 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
พ.ศ. 2564 :- รศ.ดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช และอีก 10 ราย 
>> คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
พ.ศ. 2561 :- รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล และอีก 11 ราย

>> คณะกรรมการอำนวยการโครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ :- คำสั่งที่ 21/2562

>> คณะกรรมการฝึกงานนิสิตและการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา
:- คำสั่งที่ 18/2564คำสั่งที่ 92/2561

>> คณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ :- คำสั่งที่ 31/2564,
คำสั่งที่ 7/2562คำสั่งที่ 106/2561คำสั่งที่ 71/2557 
>> คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนไปศึกษาต่อและเสนอผลงานของบุคลากร :- คำสั่งที่ 93/2561

>> คณะกรรมการพิจารณาอัตราการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน
:- คำสั่ง ที่ 102/2563

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีเปิดอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล
>> คำสั่ง ที่ 56/2562

2. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงสวนดงตาล 
>> คำสั่ง ที่ 86/2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 5ส สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
>> คำสั่ง ที่ 69/2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

>> การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พ.ศ. 2564 :- ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 28, ฉบับที่ 29
,
                                   ฉบับที่ 30
พ.ศ. 2563 :- ฉบับที่ 12ฉบับที่ 14ฉบับที่ 16,
                     ฉบับที่ 17

>> แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตามข้อบังคับ มก. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2563)
:- พ.ศ. 2564 

>> แนวปฏิบัติในการสอบและการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
:- พ.ศ. 2563

>> เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:- พ.ศ. 2563

>> แนวทางการเยียวยานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ COVID-19 โดยการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
:- พ.ศ. 2563

>> หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งทางวิชาการ
:- พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2559
:- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563

>> หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
:- พ.ศ. 2563พ.ศ. 2561,

>> การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2563

>> กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการหน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2564

>> อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ และการขอใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2564

>> กำหนดอัตราค่าจอดรถของอาคารจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2564

>> กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถยนต์และอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2563

>> กำหนดพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2546, พ.ศ. 2527

คณะวิศวกรรมศาสตร์ :-

>> มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
:- พ.ศ. 2564 
ฉบับที่ 6ฉบับที่ 7ฉบับที่ 8,
                     ฉบับที่ 9, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 11
:- พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3ฉบับที่ 5

>> การบันทึกเวลาเข้าออกปฏิบัติงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:- พ.ศ. 2563

>> กำหนดแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากร สำนักงานเลขานุการ
:- พ.ศ. 2561

>> การแต่งกายของบุคลากรสายสนับสนุน
:- พ.ศ. 2561

>> แนวทางการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:- พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2 

>> หลักเกณฑ์การเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
:- 
พ.ศ. 2564

>> กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตลงทะเบียนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
:- พ.ศ. 2563

>> กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
:- พ.ศ. 2563

>> การให้ทุนพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:- พ.ศ. 2563

>> หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 
:- พ.ศ. 2562

>> หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ
:- พ.ศ. 2562

>> มาตรการในการเข้า-ออก อาคารภาควิชา/หน่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับบุคลากร นิสิต และผู้รับบริการ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
:- พ.ศ. 2563

>> มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:- พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5ฉบับที่ 6
:- พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2ฉบับที่ 3

>> กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2562

>> แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานภายในอาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ สู่สำนักงานสีเขียว (Green office)
:- พ.ศ. 2562

>> การกำหนดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (หลังเดิม) เป็นอาคารของคณะ โดยกำหนดใช้ชื่อ “อาคาร 19"
:- พ.ศ. 2560

>> การปรับโครงสร้างศูนย์ภายในคณะให้สังกัดภาควิชา
:- พ.ศ. 2559

>> มอบอำนาจการลงนามหนังสือ แก่ผู้บริหารระดับภาควิชา หรือเทียบเท่า
:- พ.ศ. 2558

อื่น ๆ :-

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

พ.ศ. 2563
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยการบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน
แห่งภูมิภาคอาเซียน 
เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานและบริหารจัดการ ภายใต้
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์
เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2561
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยการรับรู้จากระยะไกลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ไม่กำหนด
สถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ  จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2559
>> จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงาน จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*** 

.. 2557
>> จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ  จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน 2557
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*** 

>> จัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ  จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 6 มกราคม 2557
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2556
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงานภายใน จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 2 กันยายน 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
เป็นหน่วยงานภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่กำหนดสถานภาพ
และไม่แบ่งส่วนงานภายใน จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2554
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ไม่แบ่งส่วนราชการและ ไม่กำหนดสถานภาพ จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2554
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2551
>> จัดตั้งศูนย์นิติสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานในกำกับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงาน  จากการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2550
>> จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และไม่แบ่งส่วนงานภายใน
จากการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนต์พลังงานทางเลือก
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แบ่งส่วนราชการและ
ไม่กำหนดสถานภาพ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แบ่งส่วนราชการและ
ไม่กำหนดสถานภาพ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง
เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม  จากการประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2549
>> 
จัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิ
สารสนเทศ  เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและ
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นศูนย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2547
>> จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสถานะเทียบเท่าภาควิชา
จากการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

พ.ศ. 2544
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544

พ.ศ. 2542
>> จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยลักษณะผงและอนุภาค
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542

.. 2541
>> จัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ
จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2541
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.*** 

>> จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐากราก
จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2541
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

.. 2561
>> ปิดศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
***บันทึกข้อความ จากสำนักงานสภา มก.***

.. 2558
>> ยุบเลิกศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร
จากการประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2556
>>ปิดศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศทางวิศวกรรม 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

พ.ศ. 2554
>> ยุบเลิกศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> ยุบเลิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยลักษณะผงและอนุภาค 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2556
>> ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
เปลี่ยนชื่อสถาบัน เป็นศูนย์  ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงานภายใน
ภายใต้การกำกับของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2551
>> สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> สถาบันวิศวกรรมพลังงาน
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ
เปลื่ยนชื่อศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ เป็นศูนย์นวัตกรรมวัสดุ
จากการประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

.. 2550
>> ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ
โอนย้ายไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จาก
การประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

พ.ศ. 2562 :- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ให้แก่ รศ.ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2561 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมโยธา)  
ให้แก่ นายประภาส เตมียบุตร จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2559 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คอมพิวเตอร์)
ให้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2558 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรน้ำ)  
ให้แก่ นายปราโมทย์ ไม้กลัด จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2557 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โยธา)  
ให้แก่ นายปลิว ศรีวิศวเวทย์ จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2557
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2554 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ความปลอดภัย
ห้แก่ นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม 2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2552 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรน้ำ)  
ให้แก่ นายฉลอง เกิดพิทักษ์ จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2551 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โยธา)  
ให้แก่ นายไกร ตั้งสง่า จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2550 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเกษตร
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

                 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต)
ให้แก่ นายสมพงศ์ นครศรี จาก
การประชุมเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2549 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา 
ให้แก่ นายชัยณรงค์ ณ ลำพูน จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์  2549
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2548 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรน้ำ
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2548
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2547 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)
ให้แก่ Prof. Gaylord V. Skogerboe จากการประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2546 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คอมพิวเตอร์)
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 17 มีนาคม 2546
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2545 :-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมต่อเรือ)
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2545
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

                 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเคมี)  
ให้แก่ นายภวัฒน์
 วิทูรปกรณ์ จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2545
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2541 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบินและอวกาศ)
ทูลเกล้าฯ ถวาย
พลอากาศเอก สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร จากการประชุม
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2541
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2538 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)  
ให้แก่ รศ.บุญสม สุวชิรัตน์  จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2538
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2537 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ทูลเกล้าฯ ถวายแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2537
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2536 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน)  
ให้แก่ นายปราโมทย์ ไม้กลัด  จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2536
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2535 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)  
ให้แก่ นายประวิง ฐิตะวรรโณ  จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 1 มิถุนายน 2535
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2531 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
ให้แก่ น..กำธน สินธวานนท์  จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2531
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2526 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ให้แก่ นายเกษม จาติกวณิช  จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2526
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2521 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2521
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2504 :- ปริญญาช่างชลประทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ให้แก่ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู จากการประชุมเมื่อ
วันที่ 21 มิถุนายน 2504
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2548
>> ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
***เล่ม 122 ตอนที่ 74 ง  ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2548***

พ.ศ. 2540
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2540
***เล่ม 114 ตอนที่ 77 ง  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2540***

พ.ศ. 2539
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2539
***เล่ม 113 ตอนที่ 50 ง  ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2539***

>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2539
***เล่ม 113 ตอนพิเศษ 10 ง  ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2539***

พ.ศ. 2538
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2538
***เล่ม 112 ตอนที่ 100 ง  ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2538***

>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538  ^^เพิ่มภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์^^
***เล่ม 112 ตอนพิเศษ 21 ง  ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2538***

พ.ศ. 2533
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2533
***เล่ม 107 ตอนที่ 139  ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2533***

.. 2532
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2532
***เล่ม 106 ตอนที่ 19  ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2532***

.. 2527
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2527  ^^เพิ่มภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ^^
***เล่ม 101 ตอนที่ 20 ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2527***

พ.ศ. 2524
>> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524   ^^เพิ่มภาควิชาวิศวกรรมโยธา^^
***เล่ม 98 ตอนที่ 205 ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2524***

พ.ศ. 2509
>> พระราชกฤษฎีกา จัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2509
***เล่ม 83 ตอนที่ 22 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2509***

.. 2559
>> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
เล่ม 133 ตอนพิเศษ 182 ง ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ***ประกาศ 182 ง***

>> 

>>  

.. 2558
>> 

.. 2557
>> 

พ.ศ. 2556
>>

พ.ศ. 2555
>>

.. 2559
>> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
***เล่ม 133 ตอนพิเศษ 134 ง  ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559***

.. 25XX
>> 

.. 25XX
>> 

พ.ศ. 25XX
>>

พ.ศ. 25XX
>>

.. 2562
>> ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์  (นายอมร พิมานมาศ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
***เล่ม 136 ตอนพิเศษ 115 ง  ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562***

.. 25XX
>> 

.. 25XX
>> 

พ.ศ. 25XX
>>

พ.ศ. 25XX
>>

 แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือสารบรรณ  (ตามรูปแบบหนังสือสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.ในกำกับของรัฐ)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน งานเวียนเอกสาร :-

 1. สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบ หนังสือเวียน มก.  เว็บไซด์คณะ   Workplace (kasetsart.facebook)
 2. สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ผ่านระบบรับ-ส่งหนังสือ  ระบบ Eng E-Saraban และ E-mail บุคลากรทั้งคณะฯ
 3. สำเนาเรื่องต่าง ๆ แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ
 4. สำเนาเรื่องต่าง ๆ ตอบกลับคืนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

งานพิมพ์เอกสาร :-

 1. พิมพ์หนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ประเภทคนไข้ใน)
 2. พิมพ์หนังสือเวียนงานฌาปนกิจ แจ้ง กองกลาง มก. และบุคลากรภายในคณะ
 3. พิมพ์รายงานการร่วมถวายปัจจัยช่วยงานฌาปนกิจ
 4. พิมพ์รายงานการสำรวจบุตรบุคลากรเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสาธิต มก. และโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์ มก.
 5. พิมพ์รายงานการบริจาคปัจจัยสมทบร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี
 6. พิมพ์รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
 7. พิมพ์รายงานการส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 8. พิมพ์รายงานการขอซื้อกระดาษหัวจดหมายภาษาอังกฤษ และใบประกาศเกียรติคุณ

งานจัดเก็บเอกสาร :-

 1. จัดเก็บหนังสือสารบรรณ ที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหมวดหมู่ – รหัสแฟ้ม
 2. จัดทำทะเบียนจัดเก็บหนังสือสารบรรณ  ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 3. สแกนเอกสาร จัดเก็บในโปรแกรมสำเร็จรูป ระบบรับ-ส่ง หนังสือ 
 4. จัดทำทะเบียนทำลายเอกสารทิ้ง  ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
 5. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เขียนโปรแกรม ในการปรับปรุงระบบรับ-ส่งหนังสือ
 6. ประสานงานกับผู้เขียนโปรแกรม ในการทำระบบจัดเก็บ-ทำลายหนังสือสารบรรณ

งานกองทุนการศึกษานิสิต :-

 1. ประสานงานการรับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนการศึกษานิสิต
 2. พิมพ์หนังสือตอบขอบคุณ  และใบประกาศเกียรติคุณ
 3. จัดทำทะเบียนบริจาคเงินสบทบเข้ากองทุนการศึกษานิสิต (ตามหนังสือตอบขอบคุณ)

ประวัติการทำงาน 

 1. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2  สังกัดหน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ (ปี พ.ศ. 2545-2552)
 2. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 สังกัดหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการ  (ปี พ.ศ. 2552-2553)
 3. พนักงานพิมพ์ ส.3  สังกัดหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคลสำนักงานเลขานุการ  (ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2557 :-

 1. ศึกษาดูงานของบุคลากรสายสนับสนุน (ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการและวิจัย) ณ สำนักบริการวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

พ.ศ. 2555 :-

 1. เยี่ยมชมดูงานระบบ AMS e-Office ณ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2554 :-

 1. ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  วันที่ 21 มิถุนายน 2554

พ.ศ. 2560 :-

 1. หลักสูตร การบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ในฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก. จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่  8 มีนาคม 2560
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนะนำสุดยอดบริการจาก 3 ยักษ์ใหญ่ด้านไอที จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่  14 กรกฎาคม 2560

พ.ศ. 2559 :-

 1. หลักสูตร สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพ WordPress จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่  24-25 กุมภาพันธ์ 2559
 2. หลักสูตร การใช้งาน KU Cloud Storage จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
 3. หลักสูตร การจัดการสารสนเทศในระบบคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก. จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่  16 มีนาคม 2559

พ.ศ. 2558 :-

 1. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับการศึกษา จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วันที่  6 มกราคม 2558
 2. หลักสูตร Team for Work ….. Work for Team จัดโดย สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันที่  22-24  มกราคม 2558  ณ Royal Gems Golf Club and Resort จ.นครปฐม
 3. หลักสูตร Desktop Author โปรแกรม e-book สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IT จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 กันยายน 2558

พ.ศ. 2557 :-

 1. หลักสูตร สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพ WordPress รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 18-19 สิงหาคม 2557
 2. หลักสูตร ใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้คุ้มค่าและปลอดภัย จัดโดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารมนุษยศาสตร์ 1  ห้องประชุมชั้น 1
 3. หลักสูตร รู้เรา เข้าใจเขา : การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ จัดโดย สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 กันยายน 2557   ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์
 4. หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Apps สำหรับองค์กร จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
 5. หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Less Paper จัดโดย สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันที่ 1-2 ธันวาคม 2557

พ.ศ. 2556 :-

 1. หลักสูตร การทำแบบสอบถามออนไลน์ โดยGoogle Docs จัดโดย งานบริการวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2556
 2. หลักสูตร จุดประกาย ระบบงานธุรการสำนักงาน ให้ก้าวไกล ทันคน ทันงาน ทันเวลา จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทยญี่ปุ่นวันที่ 13 กันยายน 2556

 1. ข้อมูลอื่น ๆ
 2. ข้อมูลหน่วย