เสวนาเครือข่ายงานคลังและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ จัดเสวนา/ชี้แจงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ภายนอก บริษัท/ห้าง/ร้าน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของภาควิชา/หน่วยงาน/โครงการ/ศูนย์/สถาบัน  เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำระบบการเบิกจ่ายเงินผ่านการโอนเงินแทนการจ่ายเช็คมาขยายการให้บริการแก่เจ้าหนี้ อันเป็นการเพิ่มช่องทาง ช่วยลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากร ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่พัสดุ (สล./ภาควิชา/หน่วยงาน)
(1) แจ้งผู้จัดจำหน่าย ให้แนบใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงนามในใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน ส่งในวันที่ส่งมอบสินค้า/งานจ้าง
(2) แจ้งผู้จัดจำหน่าย ส่งสำเนาหน้า Book Bank พร้อมเอกสารตามข้อ 1 ในกรณีที่บัญชีผู้รับโอนเงินไม่ใช่บัญชีของธนาคารทหารไทย จะมีค่าธรรมเนียมโอนรายการละ 9 บาท ซึ่งจะหักจากบัญชีผู้รับโอนเงิน

ขั้นตอนของหน่วยการเงิน-งานคลังพัสดุ สล.

(1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องใบสำคัญเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบียบที่เกี่ยวข้องภายใน 5 วันทการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารจากหน่วยพัสดุ
(2) จัดทำรายการโอนเงินเ้าบัญชีธนาคารผู้จัดจำหน่าย ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสำคัญเบิกจ่าย
(3) ดำเนินการแจ้งผู้จัดจำหน่าย เมื่อมีการโอนเงินเข้าบัญชี ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(4) จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้จัดจำหน่ายทางไปรษณีย์ต่อไป

ดูรูปภาพจากระบบ e-Photo

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *