คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

1. รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 14
คำสั่ง ที่ 11/ 2561
คำสั่ง ที่ 7/2557

2. รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 13
คำสั่ง ที่ 28/2553

3. อ.นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 12
คำสั่ง ที่ 16/2549, คำสั่ง ที่ 16/2545

1. รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  คำสั่ง ที่ 2/2563

2. รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คำสั่ง ที่ 2/2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี

1. นายดำรงค์ ศรีพระราม
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
   คำสั่ง มก. ที่ 2181/2561
 

1. รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คำสั่ง ที่ 85/2562, คำสั่ง ที่ 2205/2561,  คำสั่ง ที่ 2789/2559, คำสั่ง ที่ 3108/2558
2. ผศ.ดร.วชิระ จงบุรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสั่ง ที่ 85/2562
3. ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คำสั่ง ที่ 2205/2561, คำสั่ง ที่ 2789/2559, คำสั่ง ที่ 3108/2558
4. รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คำสั่ง ที่ 2205/2561
 

แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

1. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
>>นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 
คำสั่ง มก. ที่ 1870/2563
>> นางสาวชุติมา เทพเฉลิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
คำสั่ง ที่ 3671/2553

2. รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ  
คำสั่ง มก. ที่ 127/2556

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดี

ระหว่างรอการสรรหาคนใหม่

1. นายดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน
คำสั่ง มก. ที่ 2181/2561
 

ในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

1. รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คำสั่ง ที่ 85/2562, คำสั่ง ที่ 2205/2561,  คำสั่ง ที่ 2789/2559, คำสั่ง ที่ 3108/2558
2. ผศ.ดร.วชิระ จงบุรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสั่ง ที่ 85/2562
3. ผศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คำสั่ง ที่ 2205/2561, คำสั่ง ที่ 2789/2559, คำสั่ง ที่ 3108/2558
4. รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คำสั่ง ที่ 2205/2561
 

>> 

>> 

>> 

>>

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี
>> พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

>> 

>> 

>> 

>>

คณะวิศวกรรมศาสตร์ :-

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ทุน
ไปศึกษาต่อและเสนอผลงานของบุคลากร 
>> คำสั่ง ที่ 93/2561

2. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 
>> คำสั่ง ที่ 90/2561

3. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
>> คำสั่ง ที่ 89/2561

4. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกายภาพ 
>> คำสั่ง ที่ 88/2561

5. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ 
>> คำสั่ง ที่ 87/2561

6. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
>> คำสั่ง ที่ 86/2561

7. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารองค์กร
>> คำสั่ง ที่ 85/2561

8. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผน
>> คำสั่ง ที่ 84/2561

9. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
>> คำสั่ง ที่ 83/2561

10. แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
>> คำสั่ง ที่ 5/2562, คำสั่ง ที่ 75/2561,
คำสั่ง ที่ 80/2561

11. แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างานอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์
>> คำสั่ง ที่ 73/2561

1. แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกงานนิสิตและการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา
>> คำสั่ง ที่ 92/2561

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน
>> คำสั่ง ที่ 102/2563

2. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์
>> คำสั่ง ที่ 7/2562, คำสั่ง ที่ 106/2561

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีเปิดอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล
>> คำสั่ง ที่ 56/2562

2. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงสวนดงตาล 
>> คำสั่ง ที่ 86/2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 5ส สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
>> คำสั่ง ที่ 69/2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

.. 2563
>> การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
**ประกาศ มก. ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3,
ฉบับที่ 4**

.. 2563
>> แนวทางการเยียวยานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ COVID-19 โดยการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
**ประกาศมหาวิทยาลัย**

>> แนวปฏิบัติในการสอบและการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
**ประกาศมหาวิทยาลัย**

>> เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
**ประกาศมหาวิทยาลัย**

.. 2563
>> หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
**ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 **

>> การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
**ประกาศมหาวิทยาลัย**

พ.ศ. 2563
>> กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถยนต์และอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
**ประกาศมหาวิทยาลัย**

.. 2562
>> กำหนดพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
**ประกาศมหาวิทยาลัย**

คณะวิศวกรรมศาสตร์ :-

>> การมาปฏิบัติงานของบุคลากร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
**ประกาศ ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3 **

>> การบันทึกเวลาเข้าออกปฏิบัติงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
**ประกาศคณะ**

>> 

>> 

>> 

>> กำหนดแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากร สำนักงานเลขานุการ
**ประกาศคณะ**

>> การแต่งกายของบุคลากรสายสนับสนุน
**ประกาศคณะ**

>> 

>> 

.. 2563
>> แนวทางการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
**ประกาศคณะ ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 **

>> กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตลงทะเบียนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
**ประกาศกองทุน**

>> กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
**ประกาศกองทุน**

>> การให้ทุนพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
**ประกาศคณะ**

>> หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 
**ประกาศคณะ**

>> หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ
**ประกาศกองทุน**

>> 

>> 

>> 

>> 

>> มาตรการในการเข้า-ออก อาคารภาควิชา/หน่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับบุคลากร นิสิต และผู้รับบริการ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
**ประกาศคณะ**

>> มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
**ประกาศ ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3**

>> กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
**ประกาศ มก., ประกาศคณะ**

>> แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานภายในอาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ สู่สำนักงานสีเขียว (Green office)
**ประกาศคณะ**

>> 

>> 

>> การกำหนดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (หลังเดิม) เป็นอาคารของคณะ โดยกำหนดใช้ชื่อ “อาคาร 19"
**ประกาศคณะ**

>> การปรับโครงสร้างศูนย์ภายในคณะให้สังกัดภาควิชา
**ประกาศคณะ**

>> มอบอำนาจการลงนามหนังสือ แก่ผู้บริหารระดับภาควิชา หรือเทียบเท่า
**ประกาศคณะ**

อื่น ๆ :-

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

พ.ศ. 2563
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยการบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานแห่งภูมิภาคอาเซียน 
เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานและบริหารจัดการ ภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์
เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2561
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยการรับรู้จากระยะไกลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2559
>> จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงาน  จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*** 

.. 2557
>> จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*** 

>> จัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2556
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ที่ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงานภายใน
จากการประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
เป็นหน่วยงานภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยไม่กำหนดสถานภาพ และไม่แบ่งส่วนงานภายใน  จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2554
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แบ่งส่วนราชการและไม่กำหนดสถานภาพ  จากการประชุมเเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2551
>> จัดตั้งศูนย์นิติสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานในกำกับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงาน  จากการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2550
>> จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และไม่แบ่งส่วนงานภายใน
จากการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนต์พลังงานทางเลือก
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แบ่งส่วนราชการและไม่กำหนดสถานภาพ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แบ่งส่วนราชการและไม่กำหนดสถานภาพ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง
เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  จากการประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2549
>> 
จัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นศูนย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2547
>> จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสถานะเทียบเท่าภาควิชา
จากการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

พ.ศ. 2544
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544

พ.ศ. 2542
>> จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยลักษณะผงและอนุภาค
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542

.. 2541
>> จัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ
จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2541
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.*** 

>> จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐากราก
จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2541
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

.. 2561
>> ปิดศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
***บันทึกข้อความ จากสำนักงานสภา มก.***

.. 2558
>> ยุบเลิกศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร
จากการประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2556
>>ปิดศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

พ.ศ. 2554
>> ยุบเลิกศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> ยุบเลิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยลักษณะผงและอนุภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2556
>> ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
เปลี่ยนชื่อสถาบัน เป็นศูนย์  ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงานภายใน
ภายใต้การกำกับของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2551
>> สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> สถาบันวิศวกรรมพลังงาน
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ
เปลื่ยนชื่อศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ เป็นศูนย์นวัตกรรมวัสดุ
จากการประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

.. 2550
>> ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ
โอนย้ายไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จาก
การประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

พ.ศ. 2562 :- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)  
ให้แก่ รศ.ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล  จากการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2561 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)  
ให้แก่ นายประภาส เตมียบุตร  จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2559 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คอมพิวเตอร์)
ให้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2558 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรน้ำ)  
ให้แก่ นายปราโมทย์ ไม้กลัด จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2557 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โยธา)  
ให้แก่ นายปลิว ศรีวิศวเวทย์ จากการประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2554 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ความปลอดภัย
ห้แก่ นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี จากการประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2552 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรน้ำ)  
ให้แก่ นายฉลอง เกิดพิทักษ์ จากการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2551 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โยธา)  
ให้แก่ นายไกร ตั้งสง่า จากการประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2550 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเกษตร
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากการประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

                 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต)
ให้แก่ นายสมพงศ์ นครศรี จาก
การประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2549 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา 
ให้แก่ นายชัยณรงค์ ณ ลำพูน จากการประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2549
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2548 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรน้ำ
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2547 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)
ให้แก่ Prof. Gaylord V. Skogerboe จากการประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2546 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คอมพิวเตอร์)
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2546
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2545 :-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมต่อเรือ)
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

                 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเคมี)  
ให้แก่ นายภวัฒน์
 วิทูรปกรณ์ จากการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2541 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบินและอวกาศ)
ทูลเกล้าฯ ถวาย
พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
จากการประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2541
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2538 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)  
ให้แก่ รศ.บุญสม สุวชิรัตน์  จากการประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2538
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2537 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ทูลเกล้าฯ ถวายแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2536 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน)  
ให้แก่ นายปราโมทย์ ไม้กลัด  จากการประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2536
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2535 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)  
ให้แก่ นายประวิง ฐิตะวรรโณ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2531 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
ให้แก่ น..กำธน สินธวานนท์  จากการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2531
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2526 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ให้แก่ นายเกษม จาติกวณิช  จากการประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2526
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2521 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จากการประชุมจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2521
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2504 :- ปริญญาช่างชลประทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ให้แก่ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู จากการประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2504
***รายงานจาก กองกลาง มก.***