คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

>> คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 14
รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คำสั่งที่ 11/ 2561คำสั่งที่ 7/2557

>> คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 13
รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คำสั่งที่ 28/2553

>> คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 12
อ.นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คำสั่งที่ 16/2549, คำสั่งที่ 16/2545

>> คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รศ.ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คำสั่งที่ 2/2563

>> ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คำสั่งที่ 2/2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน, หัวหน้าศูนย์, ประธานโครงการพิเศษ

>> สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
พ.ศ. 2564 :- รศ.ดร.วิชัย ศิวะโกศิษฐ  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 

>> ศูนย์นิติสารสนเทศ
พ.ศ. 2563 :- อาจารย์นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ
พ.ศ. 2562-2559 :- อาจารย์นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ
พ.ศ. 2557-2554 :- อาจารย์นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ

>> 

>> 

>> 

>> 

>>

1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี
>> พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560, พ.ศ. 2559พ.ศ. 2558

>> 

>> 

>> 

>>

คณะวิศวกรรมศาสตร์ :-

แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

>> คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและควบคุม
พ.ศ. 2564 :- ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร และอีก 15 ราย
>> คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. 2561 :- รศ.ดร.สัญญา  สิริวิทยาปกรณ์ และอีก 13 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้
พ.ศ. 2564 :- ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร และอีก 13 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายกายภาพและสภาพแวดล้อม
พ.ศ. 2564 :- อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล และอีก 12 ราย
>> คณะกรรมการฝ่ายกายภาพ
พ.ศ. 2561 :- ผศ.ดร.ศิริพงศ์ อติพันธ์ และอีก 11 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการ
พ.ศ. 2564 :- อ.ดร.นวทัศน์  ก้องสมุทร และอีก 11 ราย 
>> คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ
พ.ศ. 2561 :- รศ.ดร.อรรถศักดิ์  จารีย์  และอีก 12 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารและพัฒนาดิจิทัล
พ.ศ. 2564 :- อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี และอีก 12 ราย 
>> คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร
พ.ศ. 2561 :- รศ.ดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ และอีก 11 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
พ.ศ. 2564 :- ผศ.ดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ และอีก 12 ราย
>> คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
พ.ศ. 2561 :- ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล และอีก 11 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2564 :- รศ.ดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล และอีก 11ราย
>> คณะกรรมการฝ่ายสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
พ.ศ. 2561 :- รศ.ดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ และอีก 11 ราย

>> คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ
พ.ศ. 2564 :- รศ.ดร.เวชพงศ์ ชุติชูเดช และอีก 10 ราย 
>> คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
พ.ศ. 2561 :- รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล และอีก 11 ราย

>> คณะกรรมการอำนวยการโครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์ :- คำสั่งที่ 21/2562

แต่งตั้ง

>> 

Empty tab. Edit page to add content here.

>> คณะกรรมการฝึกงานนิสิตและการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา
:- คำสั่งที่ 18/2564, คำสั่งที่ 92/2561

>> คณะกรรมการกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ :- คำสั่งที่ 31/2564,
คำสั่งที่ 7/2562, คำสั่งที่ 106/2561, คำสั่งที่ 71/2557 
>> คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนไปศึกษาต่อและเสนอผลงานของบุคลากร :- คำสั่งที่ 93/2561

>> คณะกรรมการพิจารณาอัตราการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน
:- คำสั่ง ที่ 102/2563

1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดพิธีเปิดอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมเครื่องกล
>> คำสั่ง ที่ 56/2562

2. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงสวนดงตาล 
>> คำสั่ง ที่ 86/2560

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 5ส สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
>> คำสั่ง ที่ 69/2559

New Accordion Tab

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล, ฝ่ายสารสนเทศ, ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ. 2564 :- ผศ.ดร.พีรวัฒน์  วัฒนพงษ์

พ.ศ. 2561 :- ผศ.ดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์,
                    รศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง,
                    รศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย

พ.ศ. 2557 :- ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ

พ.ศ. 2552 :- รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า

พ.ศ. 2550 :- รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เปี่ยมสง่า

พ.ศ. 2556 :- รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายอำนวยการ

พ.ศ. 2557 :- ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย

พ.ศ. 2556 :- ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย

พ.ศ. 2552 :- ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ

พ.ศ. 2551 :- ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ

ฝ่ายวิชาการ

พ.ศ. 2564 :-

พ.ศ. 2563 :- 

พ.ศ. 2561 :- อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี,
                    ผศ.ดร.อภิชาต แจ้งบำรุง

พ.ศ. 2556 :- อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

พ.ศ. 2556 :- อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

ฝ่ายกิจการนิสิต

พ.ศ. 2564 :-

พ.ศ. 2563 :- 

พ.ศ. 2561 :- อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช

พ.ศ. 2557 :- อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

พ.ศ. 2556 :- อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

พ.ศ. 2552 :- อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

พ.ศ. 2551 :- อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

วิทยาเขตศรีราชา

พ.ศ. 2563 :- อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล  ฝ่ายยุทธศาสตร์
                     เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พ.ศ. 2562 :- อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล  ฝ่ายยุทธศาสตร์
                     เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
                     อ.ดร.ไชยวัฒน์  กล่ำพล  ฝ่ายประสานงาน
                     โครงการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจฯ
                     รศ.ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ 
                     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร

 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 14

>> รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. 2561 :- วาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี

พ.ศ. 2557 :- วาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 13

>> รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ. 2553 :- วาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คนที่ 12

>> อ.นนทวัฒน์  จันทร์เจริญ   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2549 :- วาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี

พ.ศ. 2545 :- วาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :-

>> การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:- พ.ศ. 2564  ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 28, ฉบับที่ 29
,  
:- พ.ศ. 2563  ฉบับที่ 12ฉบับที่ 14ฉบับที่ 16,
                      ฉบับที่ 17

>> แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตามข้อบังคับ มก. ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2563)
:- พ.ศ. 2564 
 


>> แนวปฏิบัติในการสอบและการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
:- พ.ศ. 2563

>> เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:- พ.ศ. 2563

>> แนวทางการเยียวยานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ COVID-19 โดยการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
:- พ.ศ. 2563

>> หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนตำแหน่งประเภทผู้บริหารและตำแหน่งทางวิชาการ
:- พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2559
:- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พ.ศ. 2563

>> หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
:- พ.ศ. 2563พ.ศ. 2561,

>> การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2563

>> กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการหน่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2564
>> อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ และการขอใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2564

>> กำหนดอัตราค่าจอดรถของอาคารจอดรถคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2564

>> กำหนดอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขับรถยนต์และอัตราค่าบำรุงรักษารถยนต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2563

>> กำหนดพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2562, พ.ศ. 2546, พ.ศ. 2527

คณะวิศวกรรมศาสตร์ :-

>> มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
:- พ.ศ. 2564 
ฉบับที่ 6ฉบับที่ 7ฉบับที่ 8,
                     ฉบับที่ 9
  
:- พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3, ฉบับที่ 5

>> การบันทึกเวลาเข้าออกปฏิบัติงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
:- พ.ศ. 2563

>> กำหนดแนวปฏิบัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากร สำนักงานเลขานุการ
:- พ.ศ. 2561

>> การแต่งกายของบุคลากรสายสนับสนุน
:- พ.ศ. 2561

>> แนวทางการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:- พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2 

>> หลักเกณฑ์การเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน
:- 
พ.ศ. 2564

>> กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตลงทะเบียนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
:- พ.ศ. 2563

>> กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
:- พ.ศ. 2563

>> การให้ทุนพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:- พ.ศ. 2563

>> หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ 
:- พ.ศ. 2562

>> หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนนิสิตไปฝึกงาน/ปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ
:- พ.ศ. 2562

>> มาตรการในการเข้า-ออก อาคารภาควิชา/หน่วยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับบุคลากร นิสิต และผู้รับบริการ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
:- พ.ศ. 2563

>> มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
:- พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 4ฉบับที่ 5, ฉบับที่ 6
:- พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3

>> กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
:- พ.ศ. 2562

>> แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานภายในอาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ สู่สำนักงานสีเขียว (Green office)
:- พ.ศ. 2562

>> การกำหนดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (หลังเดิม) เป็นอาคารของคณะ โดยกำหนดใช้ชื่อ “อาคาร 19"
:- พ.ศ. 2560

>> การปรับโครงสร้างศูนย์ภายในคณะให้สังกัดภาควิชา
:- พ.ศ. 2559

>> มอบอำนาจการลงนามหนังสือ แก่ผู้บริหารระดับภาควิชา หรือเทียบเท่า
:- พ.ศ. 2558

Empty tab. Edit page to add content here.

อื่น ๆ :-

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

พ.ศ. 2563
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยการบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานแห่งภูมิภาคอาเซียน 
เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินงานและบริหารจัดการ ภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์
เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2561
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยการรับรู้จากระยะไกลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2559
>> จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงาน  จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*** 

.. 2557
>> จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*** 

>> จัดตั้งสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนราชการ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2556
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ที่ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงานภายใน
จากการประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
เป็นหน่วยงานภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยไม่กำหนดสถานภาพ และไม่แบ่งส่วนงานภายใน  จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2554
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แบ่งส่วนราชการและไม่กำหนดสถานภาพ  จากการประชุมเเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2551
>> จัดตั้งศูนย์นิติสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานในกำกับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงาน  จากการประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2551
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2550
>> จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และไม่แบ่งส่วนงานภายใน
จากการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางยานยนต์พลังงานทางเลือก
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แบ่งส่วนราชการและไม่กำหนดสถานภาพ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร
เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่แบ่งส่วนราชการและไม่กำหนดสถานภาพ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง
เป็นหน่วยงานในสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม  จากการประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2549
>> 
จัดตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและระบบภูมิสารสนเทศ
เป็นหน่วยงานภายในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นศูนย์ในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2547
>> จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสถานะเทียบเท่าภาควิชา
จากการประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

พ.ศ. 2544
>> จัดตั้งศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2544

พ.ศ. 2542
>> จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยลักษณะผงและอนุภาค
เป็นหน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2542

.. 2541
>> จัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ
จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2541
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.*** 

>> จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐากราก
จากการประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2541
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

.. 2561
>> ปิดศูนย์พัฒนาระบบคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
***บันทึกข้อความ จากสำนักงานสภา มก.***

.. 2558
>> ยุบเลิกศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการเกษตร
จากการประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2556
>>ปิดศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

พ.ศ. 2554
>> ยุบเลิกศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จากการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> ยุบเลิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยลักษณะผงและอนุภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2556
>> ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
เปลี่ยนชื่อสถาบัน เป็นศูนย์  ไม่กำหนดสถานภาพและไม่แบ่งส่วนงานภายใน
ภายใต้การกำกับของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
***ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

.. 2551
>> สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

>> สถาบันวิศวกรรมพลังงาน
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
โอนย้ายเป็นสถาบันภายใต้การกำกับดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

>> ศูนย์นวัตกรรมวัสดุ
เปลื่ยนชื่อศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ เป็นศูนย์นวัตกรรมวัสดุ
จากการประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2551
***บันทึกข้อความจาก กองกลาง มก.***

.. 2550
>> ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุ
โอนย้ายไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จาก
การประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์***

พ.ศ. 2562 :- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)  
ให้แก่ รศ.ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล  จากการประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2561 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)  
ให้แก่ นายประภาส เตมียบุตร  จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2559 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คอมพิวเตอร์)
ให้แก่ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ จากการประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2558 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรน้ำ)  
ให้แก่ นายปราโมทย์ ไม้กลัด จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

พ.ศ. 2557 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โยธา)  
ให้แก่ นายปลิว ศรีวิศวเวทย์ จากการประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2554 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ความปลอดภัย
ห้แก่ นายวิฑูรย์  สิมะโชคดี จากการประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2552 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรน้ำ)  
ให้แก่ นายฉลอง เกิดพิทักษ์ จากการประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2551 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (โยธา)  
ให้แก่ นายไกร ตั้งสง่า จากการประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2550 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเกษตร
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากการประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

                 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต)
ให้แก่ นายสมพงศ์ นครศรี จาก
การประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2549 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา 
ให้แก่ นายชัยณรงค์ ณ ลำพูน จากการประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2549
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2548 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทรัพยากรน้ำ
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2547 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)
ให้แก่ Prof. Gaylord V. Skogerboe จากการประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2547
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2546 :- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คอมพิวเตอร์)
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากการประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2546
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2545 :-  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมต่อเรือ)
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

                 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเคมี)  
ให้แก่ นายภวัฒน์
 วิทูรปกรณ์ จากการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2541 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบินและอวกาศ)
ทูลเกล้าฯ ถวาย
พลอากาศเอก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
จากการประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2541
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2538 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)  
ให้แก่ รศ.บุญสม สุวชิรัตน์  จากการประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2538
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2537 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
ทูลเกล้าฯ ถวายแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2536 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน)  
ให้แก่ นายปราโมทย์ ไม้กลัด  จากการประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2536
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2535 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)  
ให้แก่ นายประวิง ฐิตะวรรโณ  จากการประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535
***ประกาศสภามหาวิทยาลัย***

.. 2531 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)  
ให้แก่ น..กำธน สินธวานนท์  จากการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2531
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2526 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ให้แก่ นายเกษม จาติกวณิช  จากการประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2526
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2521 :- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมชลประทาน
ทูลเกล้าฯ ถวาย แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จากการประชุมจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2521
***รายงานจาก กองกลาง มก.***

.. 2504 :- ปริญญาช่างชลประทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ให้แก่ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู จากการประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2504
***รายงานจาก กองกลาง มก.***