เพ็ญโฉม หวังประเสริฐ

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา    : ปริญญาตรี       สาขาวิชา    บริหารธุรกิจ (ศิลปกรรมศาสตร์) 

ประสบการณ์ทำงาน : 16 ปี

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  1. งานรับ – ส่ง : ออกเลขที่ รับ – ส่ง หนังสือ จัดแฟ้มเสนอแฟ้มผู้บริหารคณะฯ
  2. งานไปรษณีย์ : คัดแยก จัดส่ง เอกสารให้แก่หน่วยงาน
  3. งานพิธีการ/กิจกรรมต่าง ๆ : ประสานงานการต้อนรับ ลงทะเบียน ดูแลห้องประชุม
  4. งานให้บริการคำแนะนำ : ให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ แก่ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการส่งโทรสาร

ประวัติการทำงาน

การฝึกอบรม

ปี 2556

ปี 2555

– อบรมหลักสูตร “การคิดเชิงรุก” จัดโดย สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม

   จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555

ปี 2554

– อบรมหลักสูตร “การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย”

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล