วิชิต บัวศรี

ตำแหน่ง :พนักงานทั่วไป
การศึกษา   :วุฒิการศึกษา  ม.3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1.งานทำความสะอาด
2.งานสวน ตัดแต่งต้นไม้ ใส่ปุ๋ย รดน้ำ ดูแลต้นไม้ในคณะฯ
3.เก็บขยะวัชพืชบ่อหลังอาคาร 1
4.ช่วยงานช่าง
5.ช่วยงานวิชาการต่างๆ ของคณะฯ
6.งานนของ/เคลื่อนย้ายวัสดุ/อุปกรณ์

ประวัติการทำงาน

การฝึกอบรม

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล