ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์


การศึกษา 
:

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (Food and Nutrition)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Food and Nutrition) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. งานร่าง-โต้ตอบหนังสือ

2. งานการประชุม

 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ ดำเนินการแจ้งเวียนระเบียบวาระ / การขอมติในเรื่องต่างๆ จัดทำข้อมูล /รายงาน ฯลฯ การประชุม
 • การประชุมอื่นๆ ของคณะ เช่น ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน – วิชาการ ประชุมบุคลากร สล. เป็นต้น

3. งาน E-Meeting

 • รวบรวมข้อมูลและเพิ่มข้อมูลการประชุมบนระบบ E-Meeting

4. ประสานงานการนัดหมาย/ประชุม/กิจกรรมต่างๆ ของคณบดี

 • ติดต่อ ประสานงาน ยืนยันการนัดหมาย / ประชุม
 • ประสานงาน / สรุปค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศของคณบดีและผู้บริหารคณะ

5. งานด้านวิเทศสัมพันธ์

 • ประสานงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิต มก. สู่สากล

6. ประสานงานโครงการ PQI

 • ประสานงานการจัดอบรม ศึกษาดูงาน การประชุม การจัดประกวดโครงการ ฯลฯ

7. งานด้าน IT ของหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์

 •  ปรับปรุง Flow Chart ขั้นตอนการรับเอกสารจากภายนอกของหน่วยสารบรรณฯ
 •  จัดทำแผนผังช่องใส่เอกสาร

8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • รวบรวมและสรุปข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจตามกิจกรรมที่คณะฯ จัด
 • คณะทำงานการจัดงาน/กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ  เช่น งานครบรอบสถาปนาคณะฯ งานเกษียณอายุราชการ งานขอบคุณบุคลากร  เป็นต้น

ประวัติการทำงาน

 • ปี 2554 – 2557  นักวิชาการศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มก.
 • ปี 2557 – 2561  งานแผนและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 • ปี 2561 – ปัจจุบัน งานบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

การฝึกอบรม – สัมมนา

ปี 2558

 • อบรมหัวข้อ “สารสนเทศสำหรับงานบริหารและธุรการ”  วันที่ 20 ม.ค. 2558 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

ปี 2559

 • อบรมหัวข้อ “การสร้างเว็บไซต์องค์กรด้วย WordPress”   วันที่ 24 – 25 ก.พ. 2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
 • อบรมหัวข้อ “การสร้างกระบวนการคิดสำหรับสร้างสรรค์ผลงาน” โครงการ PQI 2559 วันที่ 25 พ.ค. 2559 ณ อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 • อบรมหัวข้อ “การใช้ระบบ QAIS ปีการศึกษา 2558” วันที่ 9 มิ.ย. 2559 ณ อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 • อบรมหัวข้อ “การใช้ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558” วันที่ 8 ส.ค. 2559 ณ อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ปี 2560

 • อบรมหลักสูตร “The Powerful Team” วันที่ 13 – 14 ม.ค. 2560 ณ จังหวัดนครนายก
 • อบรมหลักสูตร “การใช้งาน Excel แบบมืออาชีพ” วันที่ 8 ก.พ. 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม มก.
 • อบรมหัวข้อ “การบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ในคลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มก.” วันที่ 8 มี.ค. 2560  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
 • อบรมหัวข้อ “เขียนโครงการดีดี๊ … มีวิธีอย่างไร” และ “กรอบการ Improvement อย่างได้ผล” โครงการ PQI 2560 วันที่ 3-5 เม.ย. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา มารีส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
 • อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์” วันที่ 4 ก.ย. 2560 ณ  อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 • อบรมหัวข้อ “การจัดทำแบบประเมินความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิศวกรรมศาสตร์” วันที่ 8 พ.ย. 2560 ณ อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 • อบรมหัวข้อ “การใช้ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559” วันที่ 15 ส.ค. 2560 ณ อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ปี 2561

 • อบรมหัวข้อ “Smart Working for Faculty 4.0”  วันที่ 3 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
 • อบรมหัวข้อ “Infographic กับการทำงานยุคใหม่”  วันที่ 2 พ.ค. 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
 • อบรมหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัย” และ “เครื่องมือการแก้ไขปัญหาในงาน” โครงการ PQI 2561 วันที่ 7-9 พ.ค. 2561 ณ โรงแรม Mida De Sea Hua Hin จังหวัดเพชรบุรี
 • อบรมหัวข้อ “การใช้ระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560” วันที่ 5 ก.ค. 2561 ณ อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ปี 2562

 • อบรมหลักสูตร สล.ก้าวทัน… เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก Disruptive Technology  วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
 • อบรมหลักสูตร การใช้งาน Google Sheet และ Google Data Studio สำหรับบุคลากร วันที่ 14 มีนาคม 2562  ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
 • กิจกรรม Workshop & Coaching & Training PQI 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรม Escape เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 • อบรมหลักสูตร Collaborate Working with KU Google  วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

ปี 2563

 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ENG KM Workshop วันที่ 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อบรม เรื่อง ENG KU Happy & Spirit Team วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน ของทีม Ifa identify วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์
 • อบรมการจัดการความรู้ ENG KM ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
 • อบรม PQI Team Coaching&Training ครั้งที่ 9 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้อง 0310 ชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ Zoom ในการทำงาน ประชุม ออนไลน์ วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารชูชาติ กำภู
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน Cisco Webex Meeting วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน Cisco Webex Meeting ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม
 • อบรม DATA Visaulization วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์คอมพิมเตอร์วิศวกรรม

การศึกษาดูงาน

ปี 2559

 • ศึกษาดูงาน ด้านงานแผน/งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานวิจัย  วันที่ 16 มิ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศึกษาดูงาน ด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กฟผ. วันที่ 2 ส.ค. 2559 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.นนทบุรี

ปี 2560

 • ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 3-5 ก.พ. 2560 ณ จังหวัดเชียงราย
 • ศึกษาดูงาน ด้าน PTT Quality 4.0 วันที่ 3 เม.ย. 2560 ณ ปตท. สำนักงานใหญ่
 • ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างศูนย์การประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์/ โรงพยาบาลสัตว์ หัวหิน วันที่ 2 มิ.ย. 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ศึกษาดูงาน ด้านการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ วันที่ 9 ส.ค. 2560 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2561

 • ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัย Newcastle University in Singapore 25 – 27 ม.ค. 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 9-11 ก.พ. 2561 ณ จังหวัดสงขลา
 • ศึกษาดูงาน ด้าน Smart Business เทคนิคการบริการยุค 4.0 วันที่ 18 มิ.ย. 2561 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 • ศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงาน Thailand Kaizen Award 2018  วันที่ 24 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ
 • ศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (TQM-Best Practices) วันที่ 16 ส.ค. 2561 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Sci – Park) จังหวัดปทุมธานี

ปี 2562

 • ศึกษาดูงาน โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.กับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก วันที่ 28-31 มกราคม 2562  ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2563 

เนื่องจากสถาการณ์ COVID-19 จึงไม่ได้ไปศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล

ปี 2558 

 • รางวัลชมเชยพร้อมประกาศเกียรติคุณ โครงการ Best Suggestion Award 2558 “ผลงาน : เพิ่มผลงาน ผลผลิต จากการสัมมนาบุคลากรภาควิชา “

ปี 2559 

 • รางวัลรองชนะเลิศพร้อมประกาศเกียรติคุณ โครงการ Best Suggestion Award 2559 “ผลงาน : Renovate my second home”

ปี 2560

 • รางวัลรองชนะเลิศพร้อมประกาศเกียรติคุณ โครงการ Best Suggestion Award 2560 “ผลงาน : ห้องน้ำ/ห้องเรียนในสถานศึกษา : ตัวบ่งชี้คุณภาพที่ซ่อนเร้น”
 • รางวัล Popular Vote โครงการ PQI 2560 “ผลงาน : Improvement of Quality Assurance Website by Using Google Sites”

ปี 2561

 • รางวัลรองชนะเลิศพร้อมประกาศเกียรติคุณ โครงการ Best Suggestion Award 2561 “ผลงาน : Chatbot ผู้ช่วยล่องหน ประสิทธิภาพเกินร้อย”
 • รางวัลที่ 3 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการ KU KM DAY ครั้งที่ 5 “ผลงาน PQI : พัฒนาคน พัฒนางาน องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”
 • รางวัลดี พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 12 “ผลงาน พัฒนาคน พัฒนางาน องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”

ปี 2563

 • รางวัลผ่านการคัดเลือก 5 คนสุดท้าย ตามโครงการ Star Service Awards ประจำปี 2563 (ประกวดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน Smart Event Online ในโครงการ Smart Working ประจำปี 2563 (ประกวดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563)