ปานทิพย์ ช่างทอง

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
ตำแหน่ง 
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

การศึกษา    :

คุณวุฒิ               ปี พ.ศ.ที่ได้รับ      ชื่อสถานศึกษา
ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ( เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ )                   2548  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาบัตรบริหารธุรกิจบัณฑิต( บธ.บ )การจัดการทั่วไป 2531 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  2525 โรงเรียนหอวัง
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น 2523 โรงเรียนหอวัง
ประถมศึกษาตอนต้น – ปลาย 2520 โรงเรียนปิ่นนาคอนุสรณ์

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. งานด้านเงินงบประมาณ

1.1  ควบคุมและตรวจสอบการเสนออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

1.2  ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินตามที่ได้รับจัดสรรประจำปี

2 งานด้านเงินรายได้

2.1 ควบคุมการรับเงินประเภทต่างๆ และการนำเงินส่งคลัง

2.2 ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ของส่วนกลางคณะฯ ภาควิชา  ศูนย์  โครงการหลักสูตรพิเศษ

2.3  ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญคู่จ่ายให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

2.4 ควบคุมการสั่งจ่ายเงิน

2.5 ควบคุมการบันทึกและรายงานทางบัญชี

2.6 ควบคุมการโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

3 การตรวจสอบบัญชี

3.1 ควบคุมการบันทึกบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน

3.2 ควบคุมและตรวจสอบงบเทียบยอดกองคลังและเงินฝากธนาคาร

4 งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ปี 2533                   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี 2536 – ปัจจุบัน   นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

ปี 2559 

– Info Graphic กับการทำงานยุคใหม่ รุ่นที่ 1 วันที่ 19 ก.พ. 59 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

ปี 2558

– ฝึกอบรมในหัวข้อ “พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้นหาสมรรถนะ” หัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย และบุคลากรผู้แทนงานฯ ของสำนักงานเลขานุการ   7 ส.ค. 58  ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล