ศศมณฑ์ เจริญมากสุวรรณ


ตำแหน่ง  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. (คณิตศาสตร์)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. งานงบประมาณแผ่นดินประจำปี

– จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 5 ปี ผ่านระบบ e-Budgeting KU

– รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานคณะ ในการจัดทำคำของบประมาณ

– สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-รายจ่ายจริง การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี/เดือน เสนอที่ประชุมกรรมการ

ประจำคณะเป็นประจำทุกเดือน และเสนอที่ประชุมรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

2. งานงบประมาณเงินรายได้คณะ

– จัดทำ ตรวจสอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีบัญชี ผ่านระบบ e-Revenue (RVN) ของส่วนกลางคณะ ภาควิชา

โครงการภาคพิเศษ ศูนย์ สถาบัน สถานี และตรวจสอบงบประมาณประจำปี

– รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ พร้อมสรุปวิเคราะห์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีบัญชี เสนอที่ประชุม

รองคณบดีฯ ที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และมหาวิทยาลัย

– สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรร-รายจ่ายจริง การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี/เดือน เสนอที่ประชุมกรรมการ

ประจำคณะเป็นประจำทุกเดือน และเสนอที่ประชุมรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

– การขออนุมัติปรับแผนงบประมาณประจำปี ให้คำแนะนำ ตรวจสอบข้อมูล การโอนเงินในระบบ ERP

– สรุปแผน-ผลการเบิกจ่าย การจัดสรรครุภัณฑ์วิจัย ประจำปี

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

– จัดทำสรุปแผนและผลปฏิบัติการประจำปีของรองคณบดี และสำนักงานเลขานุการ

ภาพรวมเสนอที่ประชุมรองคณบดีฯ

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– จัดทำแผนภูมิการบริหารงานคณะ

– งานด้านการรวบรวมข้อมูลคณะ และตรวจสอบ

– งานกรรมการ 5 ส. สำนักงานเลขานุการ

ประวัติการทำงาน

– นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปี 2560 – 2562 (2 ปี)

การฝึกอบรม