จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
การศึกษา 
: วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 งานสารสนเทศ

  • การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการปฏิบัติงานส่วนกลางของคณะ

1.รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบงานของคณะฯ เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานของคณะฯ

2.สำรวจและรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลระบบงานที่คณะฯ ใช้

3.ติดต่อประสานงานในการให้ข้อมูลในการพัฒนาซอฟต์แวร์แก่บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ และ ตรวจติดตามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

4.ติดต่อประสานงานในการจัดอบรมทักษะความรู้ในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น

  • การปรับปรุงและบำรุงรักษา infrastructure ของคณะฯ

1.ทำหนังสือขออนุมัติในการจัดจ้าง

2.ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่คณะฯ จัดจ้างให้ดูแลในการปรับปรุง infrastructure ของคณะฯ รวมถึงการบำรุงรักษา

  • การประสานงานการจัดซื้อ/จัดจ้างอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.ทำหนังสือขออนุมัติในการจัดซื้อ/จัดจ้าง และติดตามเรื่อง

2.ติดตามงานของบริษัทที่คณะฯ จ้างดูแลงาน

3.ติดต่อประสานงานกับบริษัทที่คณะฯ จ้างดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

  • การประสานงานการจัดทำเว็บไซต์คณะ

1.ประสานงานในการรวบรวมข้อมูลให้แก่ผู้จัดทำ

2.ประสานงาน และ ติดตามการจัดทำเว็บไซต์

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ร่วมเป็นคณะทำงานในกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ

ประวัติการทำงาน

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 15 มี.ค. พ.ศ.2544 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา

วันที่ 1 มิ.ย. 2554 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล

– การฝึกอบรม

พ.ศ. 2559

– Social Media พลังใหม่แห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร           จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เมื่อวันที่ 25 ม.ค.59

พ.ศ. 2558

– Google Apps. สำหรับการศึกษา จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม เมื่อวันที่ 6 ม.ค.58

– Social Media Branding การสร้างแบรนด์ด้วยสื่อสังคม จัดโดย หจก.กู๊ดคอมมิวนิเคชั่น                  ณ โรงแรมมิราเคลแกรนด์ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 58

– ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอดมศึกษา ครั้งที่ 7   “ปีบทองวิชาการ’58” : พัฒนาคน พัฒนางาน สมานสามัคคี ผลงานดี มีคุณธรรม                            ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1-3 เม.ย. 58

– โครงการปฏิบัติธรรม : การพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์                ณ มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม เมื่อวันที่ 10-12 ก.ค. 58

– IT for Technical Computer จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 58

พ.ศ. 2557

– โครงการปฏิบัติธรรม : การพัฒนาจิตตามแนวสติปัฏฐาน 4 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์                ณ มูลนิธิเติมน้ำใจให้สังคม เมื่อวันที่ 7 – 9 ก.พ. 57

– อบรมทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน               ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟรีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ     คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 57 – 4 เม.ย. 57

– รู้เรา-เข้าใจเขา การทำงานราบรื่น ความสำเร็จทวีคูณ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น                             จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 57

– ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ”ทักษะแห่งความสำเร็จในการทำงาน       ในยุคศตวรรษที่ 21″ ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-7 พ.ย. 57

พ.ศ. 2556

– เปิดมุมมองการใช้ Social Network ให้เกิดประสิทธิภาพในงานและองค์กรเพื่อการเตรียม               ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร                 เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 56

พ.ศ. 2555

– เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน(ผังไหล) ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ จ.นครนายก จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25-27 พ.ค.55

– ภาพสวยด้วยกล้องที่มี จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 55

พ.ศ. 2554

– หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสื่อดิจิทัล จากโปรแกรม Adobe Captivate 3(E-book) รุ่นที่ 2 จัดโดย       คณะวิศวกรรมศาสตร์

– สร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย WordPress จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

– English Basic Level 1 จัดโดย ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.

– An Introduction to Data Mining (Workshop with WEKA) รุ่นที่ 7

พ.ศ. 2553

– การตัดต่อวีดิโอด้วยโปรแกรม Corel Video Studio Pro X3 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

– โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์    ณ บ้านไร่ปลายตะวัน จ.นครราชสีมา จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์

– เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์และเขียนแผน สล. จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 14-15 ต.ค.53

พ.ศ. 2552

– การเขียนรายงานการประชุมและเขียนโครงการ (ระดับเบื้องต้น) จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2547

– การติดตั้ง Web Server และการสร้าง Portal Web จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– การสัมมนา

พ.ศ. 2558

– สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ team for work…work for team เมื่อวันที่ 22-24 ม.ค.58

– สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ณ จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 27-29 มี.ค. 58

พ.ศ. 2557

– สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประจำปี 57 ณ โรงแรมซีไพน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 3-4 ก.พ. 57

พ.ศ. 2556

– สัมมนาบุคลากร ประจำปี 56 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ จ.ตราด เมื่อวันที่ 30 พ.ค.56-2 มิ.ย.56

พ.ศ. 2555

– สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.55

การศึกษาดูงาน

พ.ศ. 2557

– ดูงานด้านการให้บริการ ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์                             เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 58 และ 28 เม.ย. 58

พ.ศ. 2556

– ดูงานด้านการให้บริการ ณ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 56

– ดูงานด้านการให้บริการ ณ บริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 56

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554

– ดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “การพัฒนาระบบประเมินบุคคล” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต               แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 54

– ดูงานด้านการให้บริการ ณ สถานีตำรวจนครบาลบุคคโล เมื่อวันที่ 23 ส.ค.54

ผลงาน/รางวัล

– รางวัลชนะเลิศ Best Practice Award ปี พ.ศ. 2554                                                                 จากผลงาน เรื่อง วิธีการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อ

– รางวัลชมเชย Best Suggestion Award ปี พ.ศ. 2556                                                             จากผลงาน เรื่อง วิศวฯ สุขภาพดี : ลดพุง ลดอ้วน ลดโรค

– รางวัลที่ 3 จากโครงการ Productivity Quality Improvement ปี พ.ศ.2560                       จากผลงาน เรื่อง Smart Payment