นรณฤต จันทวรรณ

หัวหน้าหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง :  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
การศึกษา :
M.A. (Political Science) Kasetsart University

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 • งานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานสารสนเทศ
 • งานการประชุม
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  <เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ (2553-ปัจจุบัน)
  <เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2553-ปัจจุบัน)

ประวัติการรับราชการ

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สังกัด
2 มิถุนายน 2540 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 กรกฎาคม 2542 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ตุลาคม 2545 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 ตุลาคม 2547 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 เมษายน 2552 หัวหน้าหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

การฝึกอบรม/สัมมนา

พ.ศ. 2559

 • อบรม เรื่อง การสร้างและนำเสนอ Digital textbook บนสื่อออนไลน์  จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เมื่่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์  2559 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

พ.ศ. 2558

 • อบรมหลักสูตร Inforgraphic สำหรับงานสำนักงาน รุ่นที่ 2 จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
 • อบรม เรื่อง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับการค้นหาสมรรถนะ  จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2558  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต
 • อบรมเรื่อง ย่อยงานยากให้สื่อสารง่ายผ่าน อินโฟกราฟิกส์ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 24 กรกฎคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
 • อบรมเรื่อง การจัดการความรู้ Knoewledge Management กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร   จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม  2558  ณ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2557

 • อบรม เรื่อง IT for Management  (สำหรับผู้บริหารระดับสูง) รุ่นที่ 1 จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Joomla จัดโดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2557 ณ  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
 • อบรมการใช้โปรแกรม MS Office 2013 จัดโดยสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 • อบรมการใช้โปรแกรม MiniTab สำหรับการเขียนโครงการ PQI เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 จัดโดยสำนักงานเลขานุการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2557 ณ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

พ.ศ. 2556

 • อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ Preparation for Graduate Studies ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 – 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.

พ.ศ. 2555

 • สัมมนา เรื่อง อาเชียนก้าวไกล ผู้ปฏิบัติงานยุคใหม่ สนใจพัฒนางาน  ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2555  ณ ปขมท. และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อบรมโครงการอบรมพัฒนาขีดความสามารถของการ พัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ เรื่อง กระบวนการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา” ระหว่างวันที่ 23-24 และ 30 เมษายน 2555

พ.ศ. 2554

 • อบรมหลักสูตร “การสนทนาภาษาอังกฤษ” ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 6 กันยายน 2554
 • อบรมหลักสูตร Movie Special Effect with Adobe After Effect ระหว่างวันที่ 8-11  สิงหาคม 2554  ณ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ ฟอร์จูน รัชดา
 • อบรมหลักสูตร “สร้างเว็บแบบ Interactive ด้วย Flash   เมื่อวันที่ 24  มกราคม – 2 กุมภาพันธ์  2554  ณ โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ เมเจอร์รัชโยธิน

พ.ศ. 2553

 • อบรมหลักสูตร “แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ”  (Sharing Knowledge through CoPs)  เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2553 จัดโดยส่วนบริการฝึกอบรมและสัมมนา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

พ.ศ. 2552

 • อบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพด้านการเขียนรายงานการประชุมและการเขียนโครงการ (ระดับเบื้องต้น)” ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2552 และ 30 พฤศจิกายน 2552  จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • อบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดการความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2552  ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2550

 • อบรมหลักสูตร “การเป็นผู้ประกาศ ผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์” เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคม 2550 จัดโดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

พ.ศ. 2549

 • อบรมหลักสูตร “การเขียนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

พ.ศ. 2548

 • อบรมหลักสูตร “การใช้ Flash กับการสร้างเว็บ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
 • อบรมหลักสูตร Intensive English Language Course in “Capacity Developing for International Affairs”  ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2548 จัดโดยศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ และกองวิเทศสัมพันธ์ มก.
 • อบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บสำเร็จรูปด้วย PostNuke เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
 • อบรมหลักสูตร “การดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมฯ เมื่อเดือนธันวาคม – มีนาคม 2548 จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

พ.ศ. 2547

 • อบรมหลักสูตร TOEFE Preparation Course  (48 ชม) ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2547 ถึง 26 มีนาคม 2548 จัดโดยศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 • อบรมหลักสูตร “การใช้ Database MySQL และการเขียนโปรแกรม PHP”  ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2547 จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
 • อบรมหลักสูตร “การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ (Web Development) และการเขียนโปรแกรม Graphic”  ระหว่างวันที่ 11-19 ตุลาคม 2547 จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
 • อบรมหลักสูตร”กลยุทธ์การเป็นวิทยากรฝึกอบรม”ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2547 จัดโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ ปี 2547″ ระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2547 จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ มก.
 • อบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ” รุ่นที่ 1/2547 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2547  จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ มก.
 • อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนางานอาชีพแบบเข้มข้น “Intensive English Course”  ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 ถึง2 มีนาคม  2547 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มก.

พ.ศ. 2546

 • อบรมหลักสูตร “Multimedia on Web with FLASH MX” ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม – กันยายน  2546 ณ โรงเรียนอินเตอร์เน็ตและการออกแบบ
 • อบรมหลักสูตร “การสร้างกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop”  เมื่อวันที่ 8-11 เมษายน 2546 จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

พ.ศ. 2542

 • อบรมหลักสูตร “Communicative in English” ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 -กุมภาพันธ์ 2542 จัดโดยศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 • อบรมหลักสูตร “การมุ่งสู่ความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย :มิติใหม่งานวิเทศสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2542 จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัย
 • อบรมหลักสูตร “ทักษะงานวิเทศสัมพันธ์ ยุค 2000 เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ” ณ โรงแรมปรินซพาเลส จัดโดยกองการวิเทศสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2541

 • อบรมหลักสูตร “English Grammar” ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 26 กันยายน 2541 ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก.
 • อบรมหลักสูตร “โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word 7.0″  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

ศึกษาดูงาน

พ.ศ. 2558

 • ศึกษาดูงานด้านการให้บริการ ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อที่  28 เมษายน 2558

พ.ศ. 2556

 • ศึกษาดูงานด้านการบริการ (Call Center) ณ บริษัท  ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (อาคาร True 2 ถนนพัฒนาการ) เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2556
 • ศึกษาดูงานด้านการบริการ ณ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2556

พ.ศ. 2555

 • ศึกษาดูงาน งานแผนและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555

พ.ศ. 2554

 • ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ “การพัฒนาระบบประเมินบุคคล” ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554
 • ศึกษาดูงานด้านการให้บริการของสถานีตำรวจนครบาลบุคคโล วันที่ 23 สิงหาคม 2554

พ.ศ. 2553

 • ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2553

พ.ศ. 2552

 • ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของ Pusan National University  ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2552 และศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของ Tsinghua University และดูงาน Education Expo’2009  ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 2552

พ.ศ. 2551

 • ศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2550

 • ศึกษาดูงาน “เปิดโลกทัศน์ พัฒนางาน บูรณาการสู่นวัตกรรม”  ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2550  ณ เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง และเขตปกครองพิเศษ เซินเจิ้นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และในวันที่ 11,15 ตุลาคม 2550 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2547

 • ศึกษาดูงานด้านการกีฬาที่เมืองอีชิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2547

ผลงาน/รางวัล

 • ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2548
 • ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มก. ประจำปี พ.ศ. 2548
 • ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ Best Improvement Awards ประจำปี 2552 จากผลงานเรื่อง “ระบบถ่ายทอดสัญญาณการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในบริเวณคณะฯ”