ดารณี ยงยืน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
การศึกษา    
: ปริญญาตรี

 

 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • ขอบข่ายภาระงาน :

1. งานเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

2. งานให้คำปรึกษา แนะนำ โครงการพัฒนาวิชาการ ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551

3. งานด้านตรวจสอบการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการตามระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551

4. งานด้านตรวจสอบการเบิก-จ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

5. งานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลพัฒนาวิชาการ

6. งานประชุมวิชาการ มก.

7. งานด้านข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการบริการวิชาการ

8. งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

  • ระบบสนับสนุนการทำงานของงานบริการวิชาการและวิจัย

-ระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ

ประวัติการทำงาน

เริ่มรับราชการ 23  พฤษภาคม 2537 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป3

1 ตุลาคม 2541 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5

1 เมษายน 2544 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 5

10 เมษายน 2545 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 6

ปัจจุบัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

1 ธันวาคม 2558 พนักงานมหหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ

การฝึกอบรม

รายละเอียดการพัฒนา วันเดือนปี ค่าใช้จ่าย สถานที่ เบิกจ่ายจากงบพัฒนา
1.ฝึกอบรม เรื่อง “จิตวิทยาการบริหาร: ศิลปะการบังคับบัญชาเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข” 2 ต.ค. 53                 – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
ณ ห้องประชุม 8401 อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 8)
2.อบรมหัวข้อ เรื่อง “ภาวะผู้นำแห่งความเป็นเลิศ” ภายใต้หลักสูตร “สุดยอดผู้บริหารมือใหม่” 27 พ.ย. 53                 – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
ณ.ห้องประชุม 8403 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 8)
3.อบรมหัว เรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลง”และ”ยุทธศาสตร์และKPI” 16 ต.ค. 53                 – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
ณ ห้องประชุม 0203 ชั้น 2 อาคารชูชาติ กำภู(อาคาร 14)
4.ฝึกอบรมเรื่อง “การคิดอย่างสร้างสรรค์” (Innovative Thinking) 23 ต.ค. 53                 – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
ณ ห้อง 8403 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 8)
5.ฝึกอบรมเรื่อง “ความรู้ด้านการเงินและบัญชีสำหรับหัวหน้าหน่วย/งาน ระดับต้น” 12 พ.ย. 53                 – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
ณ  ห้องประชุม 8403 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร8)
6.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์” 14-15 ต.ค.53                 – คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
ณ ห้องประชุม 8401 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 8)
7.ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 4-6 ต.ค.54             3,000 สำนักประกันคุณภาพ มก. งบพัฒนาบุคลากร
(สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ประจำปี 2554
8.ฝึกอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีทำงานอย่างสร้างสรรค์ 29 มี.ค. 54             1,000 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ทุนสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร
ด้วยเทคนิคชุมชนนักปฏิบัติ (Sharing Knowledge through CoPs)
ณ ห้อง 8401 อาคารปฏิบัติการและวิจัย
9.เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ (KM) การบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการทางวิชาการ 26-28 ม.ค.55             3,500 สำนักประกันคุณภาพ มก. เงินรายได้คณะ
เพื่อการประกันคุณภาพและศึกษาดูงาน ประจำปี 2555
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันอินทรีจันทรสถิตย์
10.ฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ 23-24 และ 30 เม.ย.55                 – งานแผนและประกันคุณภาพ
ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุม 8401 อาคาร 8 ชั้น 4
11.สัมนาพิเศษ หัวข้อ CSR สร้างสุข CSR สร้างบุญ ณ โรงแรมบางกอก ชฎา 9 ก.ค. 55 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
รัชดาภิเษก 09.00-12.00
12.เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ภายใน มก. ประจำปี 2555 7 ส.ค. 55                500 สำนักงานประกันคุณภาพ มก.
กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
13.เข้าร่วมงาน “นนทรีสีทอง” 55 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 25 ก.ย. 55  – มก.

14. Work System  30 ตุลาคม 2556  และ 30 มกราคม 2557 จัดโดยสำนักงานเลขานุการ

15. อบรมการใช้โปรแกรมการเขียนโครงการ PQI  28 มีนาคม 2557  จัดโดยสำนักงานเลขานุการ

16. บรมการพัฒนาหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย (ทักษะด้านการสื่อสารและกระบวนการคิดวิเคราะห์ 5 สิงหาคม 2557 จัดโดยสำนักงานเลขานุการ

17. อบรมหลักสูตร การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์  6-8 มกราคม 2558  ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท จัดโดย สถาบันวิจัยและพัมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

18. ฟังบรรยาย Productivity Talk 2015 Enhance Productivity through SMART Office  เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ค่าใช้จ่าย 749 บาท จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

19. อบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน/โครงการให้ประสบผลสำเร็จ 19 มีนาคม 2558  ค่าใช้จ่าย 2,300 บาท จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

20. อบรม การสร้างไฟล์เอ็กซ์เซล เพื่อใช้การติดตามและประเมินผลงาน 24 มิถุนายน 2558 ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท  จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวฯ

21. อบรม การทำโครงการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งขำนาญการพิเศษ 27-29 กรกฏาคม 2558  ค่าใช้จ่าย 5,400 บาท จัดโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

22. อบรมการผลิต Desktop Author ด้วยโปรแกรม e-Book 11 กันยายน 2558 ค่าใช้จ่าย 2,000 บาท  จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวฯ 

23. อบรม การเลือกตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนและกิจกรรม ระดับคณะ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่มีค่าใช้จ่าย จัดโดยสำนักประกันคุณภาพ มก.

การศึกษาดูงาน

ผลงาน/รางวัล